Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kozy

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy Kozy zatwierdziła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy.

Jedną ze zmian, które mają obowiązywać od nowego roku będzie zmiana w dotychczas obowiązującym systemie segregacji odpadów komunalnych. Obok odpadów: papier; szkło; odpady biodegradowalne; metale i tworzywa sztuczne; popiół, pojawi się nowa frakcja odpadów – odpady niesegregowane, tzw. „pozostałości po segregacji”.

Nowa frakcja odpadów w nieruchomościach zamieszkałych


Nową frakcję odpadów należy gromadzić w pojemnikach lub w przeźroczystych workach, które zapewnia właściciel nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy decyzja, czy kupują pojemnik na tzw. „pozostałości po segregacji”, czy oddają je w workach. W tym drugim przypadku należy zwrócić uwagę na to, aby worki były przezroczyste, aby można było sprawdzić, czy segregacja odpadów prowadzona jest prawidłowo.

Pozostałe rodzaje odpadów:
 1. papier; szkło; metale i tworzywa sztuczne, tak, jak do tej pory należy gromadzić w workach, które dostarcza Gmina;
 2. odpady biodegradowalne w pojemniku lub w workach,
 3. popiół tylko w pojemniku.
Pojemniki i worki na odpady biodegradowalne oraz na popiół zapewnia właściciel nieruchomości. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, w którym zostaną zaznaczone m. in. terminy wywozu nowej frakcji odpadów ”pozostałości po segregacji” dostarczy firma, która wygra przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych w Kozach.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki informacyjnej, w której zawarto informacje o prawidłowym systemie segregacji odpadów, który ma obowiązywać w naszej gminie od 2021 roku.
ulotka 1 str.pdf
ulotka 2 str.pdf

Zmiana stawek opłat za śmieci od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Informujemy, że od nowego roku zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna stawka opłaty będzie wynosiła 180 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości, o których mowa powyżej nie będzie segregował śmieci, to zapłaci za odbiór i zagospodarowanie odpadów opłatę podwyższoną, wynoszącą 540 zł za rok.

Ryczałtową stawkę opłaty właściciel nieruchomości uiszcza z dołu, jeden raz w roku, do 31 grudnia danego roku, w którym jest objęty opłatą. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Kozy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pozostaną w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele tych nieruchomości nie muszą dokonywać zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie podwyżki opłat. Nowa stawka opłaty za śmieci w nowym roku zostanie zmieniona „z urzędu”, a właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty.

Zniżka za kompostowanie

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadza się możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w przydomowym kompostowniku.

Zgodnie z treścią Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminie Kozy, który ma obowiązywać od nowego roku, kompostowanie powinno odbywać się w kompostownikach dostępnych w sprzedaży lub w kompostownikach wykonanych we własnym zakresie tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Kompostowania bioodpadów nie należy prowadzić w szczelnych dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. W wyniku prawidłowego procesu kompostowania powstaje produkt o właściwościach nawozowych lub środek wspomagający uprawę roślin. Właściciel nieruchomości powinien dostosować pojemność kompostownika zapewniającą zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych na terenie danej nieruchomości.

Wysokość zwolnienia wynosić będzie 1 zł na miesiąc od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości. Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy posiadają kompostownik przydomowy oraz kompostują w nim odpady biodegradowalne chcący skorzystać z ulgi powinni złożyć po 1 stycznia 2020 r., w Urzędzie Gminy Kozy deklarację o wysokości opłaty, w której wyliczą nową, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywał będzie od 1 stycznia 2021 r. Druki deklaracji dostępne będą w siedzibie Urzędu, przy ul. Krakowskiej 4, pokój nr 2 oraz na stronie internetowej bip.kozy.pl.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel posesji, który zadeklarował kompostowanie:
 1. nie posiada kompostownika przydomowego, lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,
wójt, w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zmiana w systemie odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych

Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Kozy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu 3 marca 2020 r. Rada Gminy Kozy podjęła decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych (m. in: sklepy, biura, punkty usługowe, itp.) z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Decyzja o wyłączeniu z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oznacza, że każdy właściciel, współwłaściciel czy zarządca takiej nieruchomości, położonej w Kozach, który do tej pory miał odbierane śmieci przez Gminę zobowiązany jest:
 1. dokonać zmian w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tzn. „wyzerować” deklarację od 1 stycznia 2021 r., deklarację zmieniającą należy złożyć w Urzędzie Gminy Kozy, w pokoju nr 2;
 2. zawrzeć indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Kozy (wykaz firm wpisanych do rejestru podajemy poniżej). 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych o zmianach, które mają nastąpić od nowego roku zostali pisemnie poinformowani przez Urząd Gminy w Kozach. Prosimy zatem wszystkich właścicieli powyższych nieruchomości o dopełnienie wszystkich formalności związanych z odbiorem odpadów komunalnych, tak, by od nowego roku wszystkie nieruchomości niezamieszkałe miały zapewnioną ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych.

Równocześnie informujemy, że stosownie do zapisów art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz gminy w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych mają obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi, niezbędnych celem okazania w przypadku kontroli. Kontrolę nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa sprawuje Wójt Gminy.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Kozy:

 1. SANIT-TRANS Sp. z o.o. 43-392 Międzyrzecze Górne 383,
 2. REMONDIS Sp. z o.o. O/Sosnowiec ul. Baczyńskiego 11,
 3. SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Reksia 6,
 4. P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38,
 5. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8,
 6. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10,
 7. New Energy Cieszyn Sp. z o.o 43-426 Dębowiec, Ogrodzona, ul. Przemysłowa 23,
 8. „PPHU EKOPLAST-PRODUKT” s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103/7,
 9. Kontener Serwis Lukas Wiesław Lukas, 43-300 Bielsko-Biała ul. Krakowska 317A,
 10. RESQ Sp. z o.o., ul. Głęboka 62/4, 43-300 Cieszyn.

.