Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2018 r.

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników  w III kw. 2018 r.
Jak informuje Krus składka ta za rolnika, małżonka i domownika nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Składka za pomocnika rolnika wynosi 42 zł miesięcznie ...

W Monitorze Polskim z 14 czerwca 2018 r., poz. 551, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2018 r.

             Składka ta za rolnika, małżonka i domownika nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Składka za pomocnika rolnika wynosi 42 zł miesięcznie. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika, z którym zawarto umowę o pomocy przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki rolnik oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu, zgodnie z wymiarem składki.

https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenie-pomocnika/

            Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2018 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w czerwcu 2018 r. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł. Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2018 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie:

•          12 proc. emerytury podstawowej, tj. 110,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

•          24 proc. emerytury podstawowej, tj. 219,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych

•          36 proc. emerytury podstawowej, tj. 329,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych

•          48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

            Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

•          rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2018 r. upływa z dniem 31 lipca 2018 r.,

•          pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 
Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

            Od 1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

            Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega potrąceniom i egzekucji. Kwota ta nie będzie już uzależniona od wysokości najniższej emerytury, a dotychczasowy procentowy związek został zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

•          825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),

•          660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,

•          500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,

•          200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane są nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2018 r., ale również tych już trwających.

Podstawa prawna:

•          ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.),

•          ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),

•          ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

 

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

            Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

            Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

•                     70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 tys. 236 zł,

•                     130% tego wynagrodzenia, tj. 6 tys.9 zł 70 gr.

            Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury i renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4 tys. 622 zł 84 gr).

 

Centralni finaliści XVI Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" sprawdzani przez komisje

            Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, dyrektor Biura Prewencji KRUS, Cezary Nobis, podziekował wszystkim uczestnikom XVI edycji za udział, a laureatom etapu wojewódzkiego życzył kolejnych sukcesów na etapie centralnym Konkursu.

Gala konkursowa z wręczeniem nagród lauretom i wyróżnionym odbędzie się 21 września 2018 roku, podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania.

            Celem organizowanego od 2003 roku Konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 1087 gospodarstw rolnych. Obecnie powołana przez Prezesa Kasy Centralna Komisja Konkursowa wizytuje i ocenia gospodarstwa, zakwalifikowane do etapu centralnego.

            Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

            Patronat medialny sprawują: Telewizja Polska Program 1 - w programie Agrobiznes, Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, dwumiesięcznik Bez Pługa - magazyn technik bezorkowych, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Agro Profil, miesięcznik i portal Wieści Rolnicze, Rolniczy Przegląd Techniczny, Agrotechnika, AGRO -Magazyn ludzi przedsiębiorczych oraz Agrobaca – topTraktor.pl oraz Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, Wojewódzkie Komisje Konkursowe oceniły:

-        organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,

-        ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

-        stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

-        stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,

-        warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

-        wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

-        przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,

-        estetyka gospodarstw,

-        zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Laureatami etapów wojewódzkich XVI Ogólnokrajowego Konkursu BGR zostali Państwo:

-    Gabriela i Krzysztof Stachowiczowie z Siedlec w woj. dolnośląskim;

-    Sylwia i Mariusz Pawlakowie z Poddębic w woj. kujawsko-pomorskim;

-    Aneta i Radosław Bakajowie z Wierzbicy w woj. lubelskim;

-    Ewelina i Jan Cisakowscy z Gołaszyna w woj. lubuskim;

-    Wioletta i Adam Strachowie z Dańkowa w woj. łódzkim;

-    Maria i Stanisław Rychtarczykowie z Gronia w woj. małopolskim;

-    Marzena i Grzegorz Czerwonka z Woli Pawłowskiej w woj. mazowieckim;

-    Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszyn ze Strzelec Opolskich w woj. opolskim;

-    Natalia i Marcin Latała z Przerytego Boru w woj. podkarpackim;

-    Urszula i Bartłomiej Micunowie z Chodorówki Starej Kolonii w woj. podlaskim;

-    Paweł Jan Hazuka z Banina w woj. pomorskim;

-    Mariola i Brunon Masny z Poręby w woj. śląskim;

-    Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w woj. świętokrzyskim;

-    Marlena i Wojciech Wydorscy z Biskupca w woj. warmińsko-mazurskim;

-    Izabela i Roman Wojtkowiakowie z Czarnej Wsi w woj. wielkopolskim;

-    Andżela i Zygmunt Stępień z Kiczarowa w woj. zachodniopomorskim.

 

Zwycięzcy XVI edycji Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Tradycyjnie, w etapie centralnym zdobywca I miejsca otrzyma od Prezesa KRUS ciągnik rolniczy, w tym roku URSUS C- 380 o mocy 55 KW.