Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Wycinka drzew w pasie kolejowym od ul.Przeczniej do ul.Krańcowej w Kozach

Poniedziałek, 24 września 2018 aktualności / sprawy porządku w gminie
Wycinka drzew w pasie kolejowym od ul.Przeczniej do ul.Krańcowej w Kozach
Ustalenie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron. Odszkodowania, w przypadku braku umowy stron, ustala starosta, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Poniżej treść informacji Starosty Bielskiego w tej sprawie.


I N F O R M A C J A
 
STAROSTY BIELSKIEGO  
WS.613.121.2018.DW
WS.613.120.2018.DW
19 września 2018 roku

Informuję, że na podstawie art. 56 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym ( tekst jednolity: Dz.U.2017.2117; ze zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1227; ze zm.),
Starosta Bielski wszczął postępowanie administracyjne na wniosek  Dyrektora Zakładu  PKP Polskich Linii Kolejowych SA  ZLK w Sosnowcu w sprawie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 448 drzew i krzewów rosnących  w odległości poniżej 15 m od osi skrajnych torów kolejowych  linii nr 117 Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko – Biała Główna – rejon - od ul. Przeczniej w Kozach   do ul. Krańcowej w Kozach na nw działkach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste PKP w Kozach:
tj. na dz. nr: 5499/9, 5488/2,5488/3 i 5488/23,
na dz. nr  4418/2 stanowiącej własność Gminy Kozy  oraz na nw. działkach położonych w Kozach ,  stanowiących własność osób fizycznych:
2362,2365/3,2762,2691/21,2691/23, 2691/24, 2691/14,2671/16,2665/2,2630/8,2630/11,263/13, 2560/78, 2578/6, 2578/11,2578/10,2570/3,2570/9,2570/7, 2375/1,2372/1, 2376/2, 2764/1, 2691/42, 2691/16, 2660/31,2652/88, 2652/87,2652/58,2652/56,2652/55,2652/50,2652/49, 2652/48 i  2646/4.
W myśl art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Zgodnie z powołanym na  wstępie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.  w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity : Dz.U.2014.1227; ze zm.) na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowych, drzewa lub krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego.
Art.56  ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U.2016.1727; ze zm.) stanowi, że w   razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów. Decyzję wykonuje zarządca. Kwestie dotyczące  odszkodowań za usunięcie drzew i krzewów regulują przepisy art.  56 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U.2017.2117; ze zm.) stanowiący iż: - Ustalenie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron.
Odszkodowania, w przypadku braku umowy stron, ustala starosta, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczaniu nieruchomości.
Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:
1)posadzenie drzew lub krzewów nastąpiło po wybudowaniu linii kolejowej z naruszeniem przepisów ustawy;
2)drzewa lub krzewy przy skrzyżowaniach z drogami w poziomie szyn utrudniają użytkownikom tych dróg dostrzeżenie nadjeżdżającego pociągu lub sygnałów dla nich przeznaczonych .
W przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt, iż linia kolejowa   Nr 117 została wybudowana w 1887 roku tj. przed posadzeniem drzew i krzewów odszkodowanie dla właścicieli działek porośniętych drzewami i krzewami nie przysługuje , a tym samym osoby te nie uzyskały statusu  stron postępowania administracyjnego.
Całość akt sprawy wyłożona jest do wglądu stron w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro III, pokój 322 blok A, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Ewentualne uwagi w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego  należy zgłosić w tut. Starostwie w terminie czternastu dni od dnia podania  informacji  do publicznej wiadomości.