Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Sobota, 20 lipca 2019 aktualności / sprawy rolników
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej.
W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.
Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
Z Gminy Kozy zgłoszono jednego kandydata do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej
Jeżeli liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby mandatów, w tym okręgu wyborczym nie odbywa się głosowanie. Zarejestrowani kandydaci zostają członkami danej rady powiatowej.

W radzie powiatowej Gminę Kozy i rolników z naszej gminy reprezentował będzie pan Stefan Haczek - gratulujemy!


http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023/250-obwieszczenia-okregowych-komisji-wyborczych


***
Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego i właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Członkami samorządu rolniczego są także osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się – jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Kandydat, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: Zgłoszenie kandydata, listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata, pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oraz zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce:

"WYBORY DO IZB ROLNICZYCH"

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40- 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A. (decyduje data wpływu do Biura ŚIR).

4. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

IZBA ROLNICZA TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY

INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW


Uwaga:
Jeżeli liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby mandatów, w tym okręgu wyborczym nie odbędzie się głosowanie. Zarejestrowani kandydaci zostają członkami danej rady powiatowej.

http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023/250-obwieszczenia-okregowych-komisji-wyborczychoraz
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=+Uchwa%C5%82a+nr+1%2F2019+Krajowej+Rady+Izb+Rolniczych+z+dnia+25+lutego+2019+r