Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

What is an SME?* -unijne prace nad zmianą definicji MŚP - kwestionariusz

Środa, 17 stycznia 2018
Komisja Europejska prowadzi prace nad zmianą definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Kwestionariusz przeznaczony jest szczególnie dla tych, którzy mieli  już okazję weryfikować swój status w przeszłości. Zapraszamy wszystkie małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa do udziału w badaniu.

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat definicji MŚP można znaleźć tutaj.

i pod linkiem http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

Zadaniem jest dopilnowanie, aby definicja MŚP pozostawała adekwatna do celów oraz aby spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych. Niniejszy kwestionariusz pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także zbadać możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do zalecenia, tak aby europejskie małe przedsiębiorstwa mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie w zakresie polityki.

 Ustalenie jednej wspólnej definicji tego, co ma być uznawane za „prawdziwe” MŚP, pomoże spełnić główne cele zalecenia, jakimi są:
– stworzenie równych warunków działania oraz uniknięcie zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami;
– zapewnienie równego traktowania wszystkich MŚP; oraz
– poprawa spójności i skuteczności strategii politycznych w obszarze MŚP.

Za „prawdziwe” MŚP uznaje się przedsiębiorstwo, dla którego wielkość może stanowić utrudnienie. Powstało wiele europejskich strategii politycznych, których celem jest zapewnienie MŚP możliwości korzystania ze wsparcia finansowego, obniżonych opłat, mniejszego obciążenia administracyjnego itd. Unijna definicja MŚP to narzędzie operacyjne pozwalające wybrać te MŚP, które powinny czerpać korzyści z tych strategii.

W celu określenia „prawdziwych” MŚP unijna definicja MŚP opiera się o trzy kryteria:
 1. liczbę zatrudnionych;
 2. parametry finansowe;
 3. niezależność/własność.

Kryterium pułapu zatrudnienia (poniżej 250 pracowników w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy w skali roku) uważane jest za najważniejsze i musi zostać spełnione.


Aby wyniki przedsiębiorstwa mogły być prawidłowo odzwierciedlone na tle konkurencji i przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych sektorów (np. faktu, że sektor handlu i dystrybucji z natury charakteryzuje się wyższymi obrotami niż sektor produkcji), muszą być spełnione parametry finansowe związane z obrotem (≤ 50 mln EUR) lub roczną sumą bilansową (≤ 43 mln EUR). Zgodnie z unijną definicją MŚP jeden z tych dwóch pułapów finansowych może zostać przekroczony.

 

Trzecim kryterium, jakie należy uwzględnić, jest kwestia niezależności lub własności. MŚP będące częścią dużej grupy może mieć dostęp do wsparcia, które nie jest dostępne dla konkurencyjnych przedsiębiorstw o podobnej wielkości niemających takich powiązań. Unijna definicja MŚP dokonuje rozróżnienia na przedsiębiorstwa samodzielne, przedsiębiorstwa mające relacje partnerskie (własność pomiędzy 25% a 50%) oraz przedsiębiorstwa mające relacje powiązane (własność powyżej 50%).


Przedsiębiorstwo jest samodzielne, jeżeli jest całkowicie niezależne oraz nie posiada relacji partnerskich ani podmiotów powiązanych. Przedsiębiorstwo nie jest samodzielne, jeżeli posiada relacje z innymi podmiotami (o charakterze partnerstwa lub powiązań). W takim przypadku pułap zatrudnienia oraz dane finansowe (obrót i suma bilansowa) tych podmiotów należy dodać do danych przedsiębiorstwa.

 Pełny tekst zalecenia oraz wytyczne na temat praktycznego stosowania unijnej definicji MŚP wraz z przykładami znajdują się w Poradniku dla użytkowników. Można go znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations

Niniejsze konsultacje są zgodne z dyrektywą o ochronie danych (95/46/WE) oraz z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE.

 

 Przekazane informacje są poufne. Wyniki ankiety zostaną przedstawione Komisji Europejskiej w formie zagregowanej.
 Z góry dziękujemy za Państwa wkład.

Wszystkie pytania w niniejszej ankiecie odnoszą się jedynie do unijnej definicji MŚP zawartej w zaleceniu 2003/361/WE.
Nie odnoszą się one do żadnych istniejących krajowych lub innych definicji MŚP.

***************

What is an SME?- Co jest SME?

*SME(MŚP) - Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
sektor publiczny i sektor prywatny grupujący średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa;
termin międzynarodowy stosowany w krajach Unii . Obecnie obowiązującą definicję prawną MŚP zawiera Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008[1].
 • przedsiębiorstwo średnie
  • mniej niż 250 pracowników oraz
  • roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR
 • przedsiębiorstwo małe
  • mniej niż 50 pracowników oraz
  • roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
 • mikroprzedsiębiorstwo
  • mniej niż 10 pracowników oraz
  • roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.

Kryteria te dotyczą przedsiębiorców niezależnych, tj. niepowiązanych, w rozumieniu ww. Załącznika do Rozporządzenia, kapitałowo lub osobowo z innymi przedsiębiorstwami (art 3).

Powyższe kryteria muszą być spełnione przez dwa kolejne lata obrachunkowe, aby przedsiębiorca mógł wykazać się statusem MŚP (art. 4).

Poza nielicznymi wyłączeniami, przedsiębiorca, u którego ponad 25% udziałów lub praw głosu wykonuje skarb państwa, nie może być uznany za małe lub średnie przedsiębiorstwo, bez względu na faktyczny poziom zatrudnienia, wartość przychodów czy bilansu (art 3 ust. 4).

więcej na stronie:https://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_ma%C5%82ych_i_%C5%9Brednich_przedsi%C4%99biorstw