Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Uwaga Przedsiębiorcy! Nowe przepisy ustawowe ...

Uwaga Przedsiębiorcy! Nowe przepisy ustawowe ...
Z dniem 19 maja 2016r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1893). Nowelizacja ta, wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Uwaga Przedsiębiorco!


Zmiany dotyczące porządkowania systemu CEIDG:

1. W przypadku, gdy przedsiębiorcy do dnia wejścia w życie w/w ustawy nie dokonali zmian wpisu do CEIDG lub wykreślenia z tej ewidencji - mogą oni złożyć wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie w/w ustawy (art. 60 ).

2. W przypadku, gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL – przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od wejścia w życie w/w ustawy. Po upływie tego terminu CEIDG wykreśla przedsiębiorcę , którego wpis nie zawiera numeru PESEL (art. 61 ust.1).

3. Przedsiębiorcy, którzy trwale zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej i zostali wykreśleni z CEIDG przed dniem wejścia w życie w/w ustawy mogą uzupełnić wpis do CEIDG o informację o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (art. 63).

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców:

1. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG (adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres oddziału, jeżeli został utworzony).
W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG – minister właściwy
do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego
do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie.
Jeżeli mimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu - minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla przedsiębiorcę z CEIDG, w drodze decyzji administracyjnej.

Nowe prawa dla przedsiębiorców:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, bądź osoba przez niego upoważniona może uzyskać
zaświadczenie z CEIDG w zakresie danych dotyczących firmy przedsiębiorcy w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej.
Dodatkowo przedsiębiorca może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki
o potwierdzenie w/w wydruku celem poświadczenia przez apostille. Potwierdzenie to nie podlega opłacie skarbowej

Automatyczne wykreślanie przedsiębiorców z CEIDG:

Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje automatycznego wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z CEIDG w następujących przypadkach:
1. Gdy przedsiębiorca nie złoży we właściwym terminie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
2. Gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
3. Po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.