Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

UWAGA! PODMIOTY GOSPODARCZE KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODOWISKA!

Poniedziałek, 29 lutego 2016 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Podmiot, który w prowadzonej przez siebie działalności korzysta z zasobów środowiska, wpływa na środowisko, lub może na nie wpływać, w szczególności poprzez emisje ma obowiązek złożenia raportu.

Przypominamy, że:
1)  dnia 29 lutego 2016 r. upływa termin sporządzenia raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy, tj. rok 2015, do Krajowej bazy o emisjach, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami;   Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: www.krajowabaza.kobize.pl  
2) dnia 31 marca 2016 r. upływa termin składania Marszałkowi Województwa Śląskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2015 r. oraz wnoszenia opłat z tego tytułu.  
 
Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: www.krajowabaza.kobize.pl
***

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów.

Obowiązek uiszczania opłaty występuje bez względu na fakt posiadania stosownego pozwolenia na korzystanie ze środowiska.

Wysokość opłaty ustalana jest w zależności od rodzaju emisji do środowiska, tj.:

1)      ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

2)      ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową
czy podziemną, a także od jej przeznaczenia

3)      ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju

4)      ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód

5)      wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe),

6)      rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,

7)      ilości i rodzaju składowanych odpadów.


Podmiot korzystający ze środowiska, czyli:

a.       przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli  zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b.      jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej,

c.       osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,  ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia przedmiotowych opłat.

****
 Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).