Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

Skarbnik Gminy

 1. Zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz obsługą finansowo – księgową Gminy i Urzędu, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu Gminy oraz jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) bezpośrednie kierowanie pracą Referatu Finansów,
  2) inicjowanie założeń polityki finansowej gminy,
  3) opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
  4) dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
  5) składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych,
  6) informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
  7) przekazywanie kierownikom referatów, pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania planu finansowego,
  8) opracowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących obiegu dokumentów księgowych oraz inwentaryzacji mienia komunalnego,
  9) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
  10) realizowanie ustawy o dochodach i finansach Gminy, o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym i innych oraz o opłacie skarbowej,
  11) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi w referacie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie spraw finansowych, z wyłączeniem instytucji kultury,
  12) nadzorowanie opracowywania sprawozdawczości finansowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
  13) w zakresie spraw wynikających z pełnienia funkcji głównego księgowego Urzędu:
  a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
  b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  c) dokonywanie wstępnej kontroli:
  - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Bip