Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie KozyGmina Kozy realizuje projekt pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy” .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –konkurs

Miejsce realizacji projektu: Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach, ul. Akacjowa 8 oraz pl. Ks. Karola Kochaja 2

Celem projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy” jest zwiększenie szans edukacyjnych 35 dzieci uczęszczających do placówki objętej projektem, u których zdiagnozowano występowanie deficytów rozwojowych w okresie 12 miesięcy realizacji wsparcia tj. od 01.01.2020 do 31.03.2021 oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem.

W ramach projektu zaplanowano: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, tj. zajęć z logopedii, rewalidacji oraz terapii SI.


Efektem projektu będzie:
- przeprowadzenie 1280 h zajęć dla 35 dzieci u których zdiagnozowano deficyty
- doposażenie gabinetów do prowadzenie zajęć specjalistycznych
- nabycie kompetencji przez co najmniej 80% nauczycieli objętych projektem.


Wartość projektu: 163 381,25 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 138 874,06 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.03.2021 r.