Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Rozporządzenie zmieniające w sprawie występowania afrykańskiego pomoru świń

Wtorek, 20 lutego 2018 aktualności / sprawy rolników
Rozporządzenie zmieniające w sprawie występowania afrykańskiego pomoru świń
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 i 328) wprowadza się następujące zmiany:  
1)      po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:
          1)        nakazuje się:
                    a)    karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
                    b)    prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
                    c)    zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
                    d)   utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia
                           do  innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
                    e)    wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
                    f)     stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czyn- ności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia
                           się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
                    g)   bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
                    h)   używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
                    i)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do  pomieszczeń, w których są  utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat
                          powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie
                          skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,  
                    j)    sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
                    k)   zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;
           2)        zakazuje się:
                    a)    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia       
                           zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
                           określającego przepisy  sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprze- znaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie
                           (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)), zwanych dalej „produktami
                           ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

                    b)    wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczest-iczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”;  

2)      w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
           „1)    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia
                   zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;”.   

             § 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    

                                                                                                                                      < Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel >