Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

Relacja z XLVI sesji Rady Gminy Kozy

Relacja z XLVI sesji Rady Gminy Kozy Relacja z  XLVI Sesji Rady Gminy Kozy:

 W dniu 23 października 2014 r. odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Kozy.

 
Na początku XLVI sesji Rady Gminy, Wójt wraz z Przewodniczącą Rady w imieniu samorządu Gminy Kozy złożyli serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych wybitnych sukcesów sportowych Panu Wiesławowi Wróblowi za zdobycie złotego i brązowego medalu oraz Pana Grzegorzowi Drewnianemu za zdobycie srebrnego medalu w wyciskaniu sztangi leżąc oraz w trójboju siłowym na Mistrzostwach Świata w Telfs w Austrii.

Na XLVI Sesji Rada podjęła 13 uchwał w sprawie :

1)     Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy ma obowiązek corocznego uchwalania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w w/w ustawie w terminie do końca listopada każdego roku;

2)     uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kozach – powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Kozy ma na celu pogłębienie współpracy pomiędzy gminą Kozy a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w w/w ustawie;

3)     określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

4)     zmieniająca uchwałę Nr XLIII/302/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Kozy przez osoby fizyczne i prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego;

5)     przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014 – 2017
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 – przyjęty program stanowi aktualizację już wcześniej przyjętego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy, który obejmuje lata 2014 – 2017 wraz z perspektywą długoterminową do roku 2021. Został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Realizacja przyjętego programu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją;

6)     określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kozy i jej jednostkom podległym;

7)     podatku od środków transportowych - w uchwale określono stawki podatku od środków transportowych na 2015 r., które znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz zostaną opublikowane w wydaniu Wiadomości Koziańskich.

8)     zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Wilamowice dotyczącego wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzaniu ścieków na obszarze Gminy Kozy;

9)     zmiany uchwały Nr XLIII/306/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach prowadzonych inwestycji ;

10) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 – 2024;

11) zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy;

12) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kozy w 2014 roku – kredyt przeznaczony jest na wkład krajowy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka”;

13)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – przedmiotowa uchwała dotyczy nabycia nieruchomości gruntowe, położonej w Kozach oznaczonej jako działka nr 998/29 o pow. 0,9299 ha.

 

Ponadto w związku z tym faktem, że była to ostatnia sesja Rady Gminy Kozy w kadencji 2010 – 2014, Wójt oraz Przewodnicząca Rady złożyli wszystkim radnym wyrazy podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za godne i rzetelne wypełnianie mandatu radnego, za trud i poświęcenie w działaniach na rzecz rozwoju naszej Gminy, życząc dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 
 opr.Małgorzata Bednarz

Zgodnie z zainicjowanym i przyjętym w poprzednich kadencjach zwyczajem, również i obecna Rada Gminy dokonała podsumowania swych działań w specjalnym wydaniu zebranym w formie  biuletynu informacyjnego "Gmina Kozy przyjazne miejsce - Kadencja 2010-2014". 
Ukazał się 30 października 2014roku i jest dostępny w tych jednostkach gminnych oraz punktach usługowych i handlowych na terenie Gminy, co Koziańskie Wiadomości.


Galeria

 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
Bip