Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Pozamilitarne zadania obronne

Realizacja zadań obronnych normowana jest m.in. przez niżej wymienione akty prawne:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. nr 152, poz. 1599 ze zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 219, poz. 2218).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. nr 98, poz. 978).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. nr 143, poz. 1515).

Wójt Gminy Kozy w stanie stałej gotowości obronnej państwa, jak też w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej wykonuje swoje zadania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Statutu Gminy Kozy.

W Urzędzie Gminy Kozy zorganizowano Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Kozy (GSK), które uruchamia się do pełnej funkcjonalności w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych, a także w czasie wojny.

Zasady organizacji i funkcjonowania GSK zawiera zarządzenie nr 40/07 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania .
W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w "Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej" utworzono w Urzędzie Gminy Kozy stały dyżur Wójta Gminy Kozy, stanowiący element systemu stałych dyżurów Wojewody Śląskiego.


Do zadań stałego dyżuru należy:

1. Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na terenie gminy.

2. Przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywania właściwym organom informacji o stanie sił i środków uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

3. Powiadamianie określonych osób z Urzędu Gminy Kozy o konieczności niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy lub miejscu określonym. W UG prowadzone są systematycznie szkolenia i treningi z obsadą osobową stałego dyżuru.


Planowanie operacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego opracowano "Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Kozy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

Przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz harmonogram przedsięwzięć realizowanych w czasie osiągania poszczególnych stanów gotowości obronnej miasta określa część opisowa powyższego planu.

Zadania ogólne zawarte w tabeli realizacji zadań operacyjnych Gminy Kozy nakładają na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i gminne jednostki organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące podwyższania gotowości obronnej.


Elementy systemu obronnego umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych RP


Wójt Gminy Kozy realizuje powyższe zadanie zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2002 r. nr 122, poz.1049 ze zm.) oraz opracowanym "Planem akcji kurierskiej w Gminie Kozy". W Planie tym określono rejony doręczeń kart powołania, niezbędne siły i środki, zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej przebiegu, warianty działania w różnych porach roku i doby. Plan uzgodniony został z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bielsku -Białej.
Realizacja na rzecz wojsk sojuszniczych zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS)
W celu przygotowania do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze gminy Kozy utworzono Punkt Kontaktowy HNS (Host Nation Support) Wójta Gminy Kozy.
HNS to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo - gospodarza w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i podczas konfliktów zbrojnych sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa - gospodarza.

Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między "państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska. Polski HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę), ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są informacje, swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne.


Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony


W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani między innymi do wykonywania świadczeń na rzecz przygotowania obrony państwa na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Na osoby, które ukończyły szesnaście lat a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat, może być nałożony obowiązek świadczenia określonej pracy lub usług (świadczenia osobiste) na rzecz przygotowania obrony Państwa.
Ponadto na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych polegający na oddaniu w używanie posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.
Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych następuje w trybie decyzji administracyjnej, na podstawie zgłaszanych wniosków przez upoważnione organy. Organem uprawnionym do wydawania powyższych decyzji jest wójt gminy dla podmiotów mających siedzibę na terenie gminy Kozy i osób zameldowanych na pobyt stały w Kozach..
Przygotowanie służby zdrowia do realizacji zadań obronnych
Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa w gminie Kozy ujęte zostały w ,,Planie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Kozy na potrzeby obronne państwa". Określono m.in. w nim współdziałanie organów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa, a także sposób zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego gminy.