Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Porządkowanie gospodarki ściekowej POIŚ


25 września w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) w Katowicach w Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski oraz prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ten sposób zakończyły się wielomiesięczne starania o uzyskanie refinansowania na inwestycję obejmującą rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, która realizowana była w latach 2010-2011 przez Gminę Kozy i Gminę Wilamowice na mocy zawartego porozumienia międzygminnego.

Terminy realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 15.12.2008r.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 23.09.2011r.

Zakończenie realizacji projektu: 31.10.2015r.

 Koszt całkowity projektu (po stronie Gminy Kozy): 8 124 827,30 zł

Kwota dotacji: 4 606 031,40 zł

Koszt kwalifikowany: 5 418 860,48 zł

Uzyskane dofinansowanie: 4 606 031,40 zł stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych

 Zakres i cel projektu:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na ternie gminy Kozy” obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Zasięg zrealizowanej inwestycji to teren Gminy Kozy w rejonie ulic: Jaworowa i Malinowa oraz teren gminy Wilamowice w miejscowości Pisarzowice - lokalizacja oczyszczalni ścieków.

Celem projektu było wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa środowiska naturalnego, czystości wód i gleb oraz dostosowanie gospodarki ściekowej gminy Kozy do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Cel ten został zrealizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Pisarzowice z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Pisarzowice polegała przede wszystkim na zwiększeniu jej przepustowości, co pozwoliło na poprawę jakości świadczonych usług. Zmodernizowany proces mechaniczno-biologiczny umożliwił osiągniecie poziomu oczyszczania ścieków wymaganego przez przepisy krajowe i wspólnotowe. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kozy była jednym z etapów zwiększania dostępu do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków.

W wyniku realizacji projektu (w roku 2015) dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy posiada około 44% mieszkańców tj. około 5600 osób. Wybudowana też została sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,78 km wraz z 1 przepompownią ścieków. Dzięki rozbudowie i modernizacji czyszczalni ścieków w Pisarzowicach możliwa była realizacji kilku zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych Gminy oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich.

Inwestycje te spowodowały, iż uzyskano następujące efekty ekologiczne: 

- osiągnięcie przez oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach  przepustowości Q = 2.400 m3/d i RLM = 19.000,

- utrzymanie pełniej zgodności z wymogami art. 5(2) oraz 5(3) Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

- zwiększenie liczby osób korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 180 RLM.

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Więcej informacji na stronie www.pois.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko