Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kozy

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kozy (Plan) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie gminy.

czytaj poniżej ...

Obowiązek opracowania i aktualizacji Planu spoczywa na Wójcie Gminy Kozy i wynika, jak wskazano wcześniej, z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym

Elementami składowymi Planu są:

I. Plan główny

II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych

III. Załączniki funkcjonalne planu głównego


Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie tabeli) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym siatkę bezpieczeństwa) oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.


Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział Planu obejmujący tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.


Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, wykaz zawartych umów i porozumień, jak również zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód.

W ramach dokumentów związanych z Planem funkcjonuje :

- Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Gminy Kozy,

- Plan ewakuacji,