Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Patronat Wójta Gminy Kozy

Regulamin przyznawania Patronatu Wójta Gminy Kozy   

Rozdział 1.   Ogólne zasady związane z przyznaniem Patronatu Wójta Gminy Kozy 

1. Patronat Wójta Gminy Kozy (dalej "Patronat") to forma wyróżnienia określonej inicjatywy, przedsięwzięcia, wydarzenia lub wydawnictwa, w szczególności o charakterze turnieju, zawodów, konkursu, olimpiady, festiwalu, koncertu, wernisażu, wystawy, konferencji lub publikacji (zwanych dalej "wydarzeniami"). Patronat może łączyć się ze wsparciem organizacyjnym. 

2. Patronatem objęte mogą być wydarzenia, które wzbogacają społeczne życie Gminy Kozy, mają istotne znaczenie dla mieszkańców, służą propagowaniu godnych poparcia idei lub przyczyniają się do promocji Gminy Kozy oraz kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku.   

3. O przyznanie Patronatu ubiegać mogą się osoby fizyczne będące organizatorem danego wydarzenia. W przypadku wydarzeń organizowanych przez grupę osób o przyznanie Patronatu ubiegać może się właściwy podmiot ustanowiony do reprezentacji danej grupy (pełnomocnik organizatora, przedstawiciel komitetu organizacyjnego, organ organizacji pozarządowej lub inna naczelna władza instytucji lub organizacji).  

4 Wniosek o przyznanie Patronatu składa się na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kozy w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania Patronatu Wójta Gminy Kozy.  
Wniosek do pobrania: Wniosek o patronat.pdf

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 należy złożyć nie później niż na 30 dni przed datą planowanego wydarzenia, dla którego miałby zostać przyznany Patronat. W przypadku ubiegania się jednocześnie o przyznanie przez Wójta Gminy Kozy wsparcia organizacyjnego, wniosek należy złożyć nie później niż na 60 dni przed datą planowanego wydarzenia. Wniosek złożony po upływie terminu może zostać rozpatrzony pozytywnie jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, które uniemożliwiały złożenie wniosku w terminie.   

6. Wniosek o przyznanie Patronatu powinien zostać złożony w siedzibie Urzędu Gminy Kozy pod adresem 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4 lub w postaci poczty elektronicznej na adres ug@kozy.pl.   

7. W przypadku, gdy treść wniosku w niewystarczający sposób wyjaśnia szczegóły związane z organizacją wydarzenia, wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dodatkowych informacji.  

8. Decyzję o przyznaniu Patronatu danemu wydarzeniu podejmuje wyłącznie Wójt Gminy Kozy. Decyzja ta ma charakter uznaniowy. Odmowa przyznania Patronatu nie wymaga podawania uzasadnienia.   

9. Przyznanie Patronatu nie jest jednoznaczne z deklaracją zapewnienia przez Wójta Gminy Kozy wsparcia organizacyjnego dla danego wydarzenia.   

10. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku, przekazywana jest wnioskodawcy niezwłocznie, nie później niż na 14 dni od złożenia wniosku.   


Rozdział 2.
   Obowiązki organizatora wydarzenia objętego Patronatem 

11. Organizator wydarzenia może posługiwać się informacją o Patronacie dopiero po uzyskaniu pisemnej informacji Wójta Gminy Kozy dotyczącej przyznania Patronatu. Informacja o przyznaniu Patronatu  jest podawana do wiadomości publicznej przez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.  

12. Organizator wydarzenia, któremu został przyznany Patronat zobowiązany jest do: 

1) Zamieszczenia informacji o przyznaniu Patronatu w materiałach i wydawnictwach związanych z realizacją wydarzenia. Jeżeli organizator posiada stronę internetową, zobowiązany jest do zamieszczenia na niej stosownej informacji o uzyskaniu Patronatu, która to informacja powinna zawierać odesłanie do strony internetowej www.kozy.pl.

2) Wystąpienia do Urzędu Gminy Kozy o przekazanie znaków i materiałów promocyjnych, a następnie do ich umieszczenia w widocznym miejscu, w trakcie realizacji wydarzenia. 

3) Poinformowania uczestników wydarzenia, podczas jego trwania, o przyznanym Patronacie.   

13. Organizator, któremu przyznano Patronat wyraża zgodę na wykorzystanie w celach informacyjno-promocyjnych przez Wójta Gminy Kozy informacji o wydarzeniu objętym Patronatem przekazanych we wniosku, materiałach udostępnionych przez organizatora oraz wynikających ze sprawozdania, w tym materiałów multimedialnych związanych z wydarzeniem.  


Rozdział 3.   Postanowienia końcowe 

14. Wydarzenie, któremu przyznano Patronat jest organizowane przez podmiot wnioskujący. Wójt Gminy Kozy nie ponosi odpowiedzialności za organizację danego wydarzenia.
  
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy Kozy może w każdym czasie cofnąć decyzję o przyznaniu Patronatu, o czym niezwłocznie informuje organizatora wydarzenia.

Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Kozy z dani 9 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania Patronatu Wójta Gminy Kozy
Wniosek do pobrania: Wniosek o patronat.pdf