Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Osobowość Roku Gminy Kozy

Sobota, 28 grudnia 2019 aktualności / wydarzenia kulturalne
Osobowość Roku Gminy Kozy
Wiele wydarzyło się w tym roku w naszej miejscowości. Niektóre z tych wydarzeń od dawna wpisane były w koziańską rzeczywistość, ale pojawiły się też nowe. Były wydarzenia, które przykuły uwagę dużej ilości kozian, ale też takie, które znane są wąskiemu gronu osób. Najważniejsze że za wszystkimi tymi działaniami stali ludzie. Pełni pasji, zaangażowania, kreatywności, umiejętności, wiedzy, dobroci…..

Spośród tych osób chcielibyśmy wyłonić Osobowość Roku Gminy Kozy. Osobę, która w minionym roku odznaczyła się szczególnymi działaniami. Wybierze ją niezależna Kapituła powołana przez Wójta Gminy. Zgłoszenie kandydatów do wyróżnienia ma formę formularza, w którym prezentowane są działania kandydata oraz uzasadnienie zgłoszenia.


Zachęcam Państwa do zgłaszania osób, które Waszym zdaniem zasługują na takie wyróżnienie.
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 grudnia każdego roku, na adres: Urząd Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4, 43 – 340 Kozy.

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński


Wszystkie szczegóły konkursu kliknij link
Regulamin konkursu o przyznanie wyróżnienia „Osobowość Roku Gminy Kozy”.


*********
Regulamin konkursu

§1.

Wyróżnienie tytułem „Osobowość Roku Gminy Kozy" jest wyrazem uznania społeczności lokalnej i nadawany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2.

1. Wyróżnienie przyznawane jest mieszkańcom Gminy Kozy, którzy w działalności kulturalnej, twórczej, naukowej, społecznej, samorządowej, sportowej, biznesowej odznaczają się szczególnymi działaniami.
2. Tytuł „Osobowość Roku Gminy Kozy" może być nadany danej osobie za konkretne osiągnięcia w danym roku.

§3.

1. Kandydatów do otrzymania tytułu mają prawo zgłaszać: instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, działające na terenie gminy oraz mieszkańcy Gminy
Kozy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W przypadku wniosku składanego przez mieszkańców Gminy Kozy wymagane jest poparcie wniosku przez co najmniej 20 mieszkańców Gminy Kozy posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§4.

1. Zgłoszenie kandydatów do wyróżnienia ma formę formularza, w którym prezentowane są działania kandydata oraz uzasadnienie zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 grudnia każdego roku, na adres: Urząd Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4, 43 – 340 Kozy.

§5.

1. Wyróżnienie „Osobowość Roku Gminy Kozy" przyznaje Kapituła powołana przez Wójta Gminy Kozy.
2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje na posiedzeniu zwołanym przez Wójta Gminy Kozy lub jego zastępcę w obecności co najmniej pięciu członków Kapituły.
3. Posiedzenie Kapituły otwiera Wójt Gminy lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
4. Przewodniczący kieruje obradami posiedzenia Kapituły.
5. Sekretarz sporządza protokół z obrad posiedzenia Kapituły, który jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza.
6. Kandydat do wyróżnienia „Osobowość Roku Gminy Kozy” zostaje wyłoniony przez Kapitułę w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kapituły, w głosowaniu jawnym.
7. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości odbywa się drugie głosowanie, do którego przechodzą kandydaci z największą ilością głosów.
8. Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydaci uzyskają tę samą ilość głosów o wyborze z pośród nich decyduje przewodniczący Kapituły.
9. Osoba, która otrzyma tytuł „Osobowość Roku Gminy Kozy” w kolejnym roku staje się członkiem Kapituły, powiększając w ten sposób jej skład.
10. Jeżeli zgłoszony kandydat jest jednocześnie członkiem Kapituły, nie bierze udziału w posiedzeniu Kapituły rozstrzygającej konkurs.

§6.

Wyróżnienie wręczane jest w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia.

***

Załącznik do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA
„OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY KOZY”

I. DANE KANDYDATA
1. Imię i nazwisko
.........................................................................................................................
2. Data urodzenia
.........................................................................................................................
3. Adres zamieszkania
..........................................................................................................................
II. UZASADNIENIE WNIOSKU (działania kandydata w danym roku)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
III. DANE WNIOSKODAWCY
1.Imię i nazwisko/ nazwa instytucji, stowarzyszenia, organizacji*
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania/ siedziba*
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
IV. WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ KANDYDATA
Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do konkursu o przyznanie
wyróżnienia „Osobowość Roku Gminy Kozy”
............................................
(podpis kandydata )
……………………………………………………
(miejscowość i data sporządzenia wniosku)
................................................................
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

druk i regulamin do pobrania na stronie BIP Kozy po kliknięciu w link: http://bip.kozy.pl/311779/dokument/23194