Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Ogólnopolski konkurs "Wybieram wybory"

Poniedziałek, 21 stycznia 2019
Ogólnopolski konkurs

Konkurs „Wybieram wybory” 2019.

Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 31 stycznia 2019 roku. 26 lutego br. o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

Wyniki etapu szkolnego ogłoszone zostaną 14 marca br. na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

1)         System proporcjonalny a system większościowy – wady i zalety.

2)         Gwarancje zasady bezpośredniości wyborów w Kodeksie wyborczym.

3)         Wybory do Parlamentu Europejskiego – organizacja i przebieg.

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi do 11 kwietnia.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania z zakresu Kodeksu wyborczego.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych.

Autorzy najlepszych prac dostaną również nagrody rzeczowe.

Informacje na temat konkursu będą systematycznie publikowane  na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl . Informacje pojawiać się będą także na profilach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej w serwisach  społecznościowych.

W II edycji konkursu, która odbyła się 2017 roku wzięło udział ponad 7 800 uczniów z niemal 881 szkół z całego kraju. W finale zwyciężył Mateusz Krzyziński z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach, drugie miejsce zajął Franciszek Michałowski z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, a trzecie – Juliusz Błażewicz z Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach.

CZYTAJ TAKŻE: Regulamin

REGULAMIN III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM
„WYBIERAM WYBORY”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizatorem III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” (dalej: „Konkurs”), są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
 5. Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące wyborów. W etapie I i III Konkursu pytania będą odnosiły się do spraw uregulowanych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.  U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).
 6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów przesyłek i kosztów dojazdów.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pkw.gov.pl (dalej: „strona internetowa Organizatora”).

Zasady udziału w Konkursie

§ 2

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich wskazanych w § 1 ust. 2 regulaminu szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce. 
  1. W Konkursie nie mogą brać udziału bliscy (zstępni do drugiego stopnia włącznie, rodzeństwo i osoby przysposobione) członków Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzy Wyborczych, Szefa i pracowników Krajowego Biura Wyborczego.
  2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  3. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu dokonuje Dyrektor szkoły lub jego zastępca, przesyłając:

1)        skan podpisanego przez siebie zgłoszenia (formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu),

2)        skany dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7,

3)        skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez nauczyciela (opiekuna) każdego zgłaszanego ucznia (załącznik nr 2 do regulaminu)

do właściwej ze względu na siedzibę szkoły Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwanej dalej „Delegaturą”, na jej adres e-mail (właściwość Delegatur, adresy i adresy 
e-mail określa załącznik nr 3 do regulaminu), w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

 1. Dyrektor szkoły może, na zasadach ogólnych, upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę do dokonywania określonych w regulaminie czynności związanych z udziałem Uczestników w  Konkursie, w tym do ich zgłoszenia.
 2. Niepełnoletni uczniowie chcący przystąpić do Konkursu muszą złożyć Dyrektorowi szkoły podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemne oświadczenie o zgodzie na udział Uczestnika w Konkursie oraz o akceptacji regulaminu Konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do regulaminu).
 3. Pełnoletni Uczestnicy chcący przystąpić do Konkursu muszą złożyć Dyrektorowi szkoły podpisane przez siebie oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 (załącznik nr 5 do regulaminu).
 4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 pkt 3 oraz ust. 6 i 7 (oryginały), jest udostępniana przez Dyrektora szkoły Organizatorowi na jego żądanie.
 5. Uczniowie przystępujący do Konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać ważną legitymację szkolną. W przypadku braku legitymacji szkolnej dopuszczalne jest okazanie innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 6. Niestawienie się Uczestnika na pierwszy i trzeci etap Konkursu, spóźnienie się o więcej niż 15 minut oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez Dyrektora szkoły lub Organizatora miejscu, pozbawia Uczestnika możliwości uczestniczenia w Konkursie. Dopuszczalne jest spóźnienie na wymienione etapy Konkursu do 15 minut tylko w uzasadnionych sytuacjach. W takim przypadku Uczestnik za zgodą osoby nadzorującej może być dopuszczony do Konkursu, ale bez możliwości wydłużenia czasu jego udziału w danym etapie Konkursu.
 7. W czasie trwania pierwszego i trzeciego etapu Konkursu Uczestnicy nie mogą opuszczać sali, w której jest on przeprowadzany. Osoba nadzorująca może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się Uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).
 8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy Uczestnika na którymkolwiek etapie lub zakłócania prawidłowego przebiegu Konkursu osoba nadzorująca lub członek Komisji Konkursowej podejmuje decyzję o przerwaniu udziału tego Uczestnika w Konkursie i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.
 9. Osoby nadzorujące pierwszy etap Konkursu nie mogą udzielać Uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących pytań testowych ani ich komentować w czasie trwania Konkursu.
 10. Na każdym etapie Konkursu zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się Konkurs, podręczników, książek oraz wszelkich urządzeń elektronicznych umożliwiających komunikację, z wyłączeniem urządzeń medycznych.
 11. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla poszczególnych etapów Konkursu, nawet w przypadku przedstawienia przez Uczestnika Konkursu zaświadczenia lekarskiego.
 12. Dyrektor szkoły chcący zgłosić Uczestników do Konkursu powinien zapoznać wszystkich uczniów szkoły i rodziców/prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem. Informacje te dodatkowo powinien zamieścić w szkole na tablicy ogłoszeń, w miejscu dostępnym dla uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów lub w formie zwyczajowo przyjętej w danej placówce (np. w Internecie).

Etap szkolny

§ 3

 1. Etap pierwszy Konkursu przeprowadzany jest w szkole, do której uczęszcza Uczestnik, w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora, w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 12.00.
 2. Etap ten polega na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru – 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi). Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.
 3. Za przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu odpowiada Dyrektor szkoły, który:

1)      powołuje szkolną komisję konkursową, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego;

2)      zapewnia warunki materialno-techniczne dla przeprowadzenia etapu szkolnego.

 1. Do etapu szkolnego Konkursu może przystąpić każdy Uczestnik zgłoszony zgodnie z § 2 ust. 4.
 2. Testy doręcza Dyrektorowi szkoły Delegatura. Testy doręczane są w zamkniętej kopercie.
 3. Otwarcia koperty dokonuje Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona do nadzorowania i przeprowadzenia etapu pierwszego Konkursu, bezpośrednio przed rozpoczęciem testu, tj. w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
 4. Niedopuszczalne jest wcześniejsze otwieranie koperty oraz przeglądanie, powielanie i udostępnianie testów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość oddelegowania przedstawiciela Delegatury do nadzoru nad przebiegiem etapu pierwszego Konkursu.
 6. Szkolna komisja konkursowa sporządza krótki protokół z przebiegu etapu szkolnego Konkursu, w którym podaje się w szczególności przypadki, o których mowa w § 2 ust. 12.
 7. Wypełnione testy oraz protokół, o którym mowa w ust. 9, muszą zostać doręczone do właściwej Delegatury w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, w terminie do dnia 1 marca 2019 r. w godzinach urzędowania Delegatury. Decyduje data wpływu przesyłki do Delegatury, a nie data jej nadania.
 8. W skład Komisji Konkursowej działającej na obszarze właściwości Delegatury, oceniającej pierwszy etap wchodzą: komisarz wyborczy (komisarze wyborczy) i Dyrektor Delegatury oraz, w razie potrzeby, upoważnieni przez Dyrektora pracownicy Krajowego Biura Wyborczego.
 9. Po sprawdzeniu testów Komisja Konkursowa sporządza protokół, w którym podaje się w szczególności liczbę punktów otrzymanych przez poszczególnych Uczestników. Protokół ten Komisja Konkursowa przekazuje Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Do etapu wojewódzkiego przechodzą:

1)        osoby, które uzyskały co najmniej 22 punkty;

2)        jeżeli w co najmniej jednym z województw osób spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, jest mniej niż 5, wówczas do etapu wojewódzkiego w całym kraju przechodzą osoby, które uzyskały co najmniej 21 punktów;

3)        jeżeli w co najmniej w jednym z województw osób spełniających warunki, o których mowa w pkt 1 i 2 jest łącznie mniej niż 3, wówczas do etapu wojewódzkiego w całym kraju przechodzą osoby, które uzyskały co najmniej 20 punktów.

 1. Listę Uczestników, którzy przeszli do etapu wojewódzkiego ustala Organizator na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 12.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 3. Wyniki Uczestników etapu szkolnego Konkursu z danej szkoły zostaną przesłane na jej adres poczty elektronicznej. Lista Uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Delegatury w dniu 14 marca 2019 r. Ponadto Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Etap wojewódzki

§ 4

 1. Uczestnikami drugiego etapu Konkursu są osoby zakwalifikowane w etapie pierwszym.
 2. Etap drugi Konkursu polega na napisaniu pracy pisemnej na jeden z tematów, o których mowa w ust. 5.
 3. Prace pisemne w Konkursie muszą być napisane w języku polskim.
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne, niepublikowane prace. Objętość pracy nie może przekraczać 18 000 znaków typograficznych, wliczając spacje.
 5. Tematy prac w drugim etapie Konkursu:

1)   System proporcjonalny a system większościowy – wady i zalety.

2)        Gwarancje zasady bezpośredniości wyborów w Kodeksie wyborczym.

3)   Wybory do Parlamentu Europejskiego – organizacja i przebieg.

 1. Aby praca została uwzględniona w Konkursie musi:

1)        zostać podpisana przez Uczestnika Konkursu;

2)        zawierać akceptację (podpis) Dyrektora szkoły lub jego zastępcy, ewentualnie nauczyciela (opiekuna) wskazanego w zgłoszeniu. Akceptacja potwierdza, że praca jest dziełem oryginalnym, napisanym samodzielnie przez Uczestnika Konkursu;

3)      zostać dostarczona do właściwej ze względu na siedzibę szkoły Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, najpóźniej do dnia 28 marca 2019 r. w wersji elektronicznej — skan w formacie pdf — za pomocą poczty elektronicznej na jej adres e - mail lub doręczona na adres siedziby Delegatury. O doręczeniu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data nadania przesyłki.

 1. Prace niespełniające wskazanych wyżej warunków lub zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę, o czym autorzy zostaną poinformowani.
 2. Otrzymane przez Organizatora prace nie będą zwracane po zakończeniu Konkursu, lecz zostaną zgromadzone w zasobach dokumentów Krajowego Biura Wyborczego.
 3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z pracowników naukowych Centrów Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przepis § 3 ust. 12 stosuje się odpowiednio.
 4. Prace będą oceniane ze względu na:

1)    poprawność językową;

2)    twórczy charakter pracy, w tym umiejętność formułowania własnych ocen;

3)    dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzenia bibliografii.

 1. Ocena pracy w ramach każdego kryterium, o którym mowa w ust. 10, dokonywana będzie w szkolnej skali ocen (1-6). Ocena ogółem stanowi sumę ocen z poszczególnych kryteriów. Ocena ogółem za pracę pisemną może wahać się od 3 do 18.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 3. Wynik Uczestnika w etapie wojewódzkim stanowi suma punktów uzyskanych z testu i pracy pisemnej.
 4. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się po 2 uczestników z województw: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego oraz po 1 z pozostałych województw (łącznie 21 osób).
 5. Trzech Uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów, o których mowa w ust. 13, w etapie wojewódzkim w każdym województwie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości nie niższej niż 150 zł i nie wyższej niż 250 zł każda.
 6. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2019 r.
 7. Listę uczestników, którzy przeszli do etapu ogólnopolskiego ustala Organizator na podstawie protokołów sporządzonych przez Komisję Konkursową.
 8. Wyniki Uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu z danej szkoły zostaną przesłane na jej adres poczty elektronicznej, natomiast lista Uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora. Ponadto Uczestnicy zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.
 9. Prace pisemne sporządzone w ramach wojewódzkiego etapu Konkursu nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669), w związku z czym nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim.

Etap ogólnopolski

§ 5

 1. Uczestnikami trzeciego etapu Konkursu są osoby zakwalifikowane w etapie drugim.
  1. Trzeci etap przeprowadzany będzie w Warszawie w siedzibie Organizatora (ul. Wiejska 10) w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00.
  2. Uczestnicy udzielają ustnych odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytania opracowane przez Organizatora.
  3. Uczestnik losuje trzy pytania o różnych stopniach trudności (łatwy, umiarkowany, trudny), po jednym z każdej kategorii.
  4. Uczestnikowi przysługuje 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Do przygotowania się do odpowiedzi Uczestnik może wykorzystać Kodeks wyborczy dostarczony przez Organizatora.
  5. Przedmiotem oceny wypowiedzi będą:

1)        poprawność merytoryczna wypowiedzi;

2)        staranność wypowiedzi i użytej argumentacji;

3)        umiejętności retoryczne.

 1. Oceny dokonywać będzie Komisja, w skład której wejdą członkowie Państwowej Komisji Wyborczej i Szef Krajowego Biura Wyborczego. Przepis § 3 ust. 12 stosuje się odpowiednio. Państwowa Komisja Wyborcza może rozszerzyć skład Komisji o pracowników naukowych, o których mowa w § 4 ust. 9.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz nagrody

§ 6

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu etapu trzeciego, tj. w dniu 30 kwietnia 2019 r.
 2. Wyniki zostaną przekazane Uczestnikom przez Państwową Komisję Wyborczą, a wykaz laureatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.
 3. Wszyscy Uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy.
 4. W Konkursie (w etapie ogólnopolskim) przewidziano nagrody pieniężne w kwocie:

1)        miejsce I – 1300 zł;

2)        miejsce II  – 800 zł;

3)        miejsce III – 600 zł.

 1.  Nauczyciel (opiekun) każdego z trzech laureatów etapu ogólnopolskiego Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł.

Dane osobowe

§ 7

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@kbw.gov.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, są oni uprawnieni do:

1)      sprostowania udostępnionych danych;

2)      usunięcia przedmiotowych danych;

3)      ograniczenia ich przetwarzania;

4)      przenoszenia danych;

5)      wniesienia sprzeciwu;

6)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

1)      imię i nazwisko,

2)      data urodzenia,

3)      klasa, do której uczęszcza Uczestnik,

4)      numer legitymacji szkolnej,

5)      adres e-mail.

 1. Od laureatów Konkursu Organizator może gromadzić także następujące dane:

1)      adres do korespondencji (wysyłka nagrody);

2)      prawidłowy identyfikator podatkowy (PESEL);

3)      data urodzenia;

4)      nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;

5)      numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
 2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (w tym na stronie internetowej Organizatora) o wynikach konkursu.
 3. Dane Uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem udostępnienia wynikającego z przepisów prawa.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu do momentu wyłonienia laureatów i przekazania nagród.
 5. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

§ 8

1.  Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia regulaminu.

2.  Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu Konkursu.

>> Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory.doc <<

>> Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory.pdf <<

 >> Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.doc <<

 >> Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.pdf <<

>> Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.doc <<

>> Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.pdf <<

>> Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur- III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.doc <<

>> Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur- III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.pdf <<

>> Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego-bez zgody na udostępnienie-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.doc <<

>> Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego-bez zgody na udostępnienie-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.pdf <<

>> Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.doc <<

>> Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory.pdf <<

 

Wszelkie informacje są też na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej pod adresem
http://bielsko-biala.kbw.gov.pl oraz na stronie internetowej Państwowej
Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl