Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KOZY

OGŁOSZENIE  WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY KOZY
OGŁOSZENIE
WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY KOZY   W ROKU 2016 W ZAKRESIE KULTURY  I SZTUKI ORAZ KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

Wójt Gminy Kozy na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Kozy w roku 2016 w zakresie:

- kultury i sztuki,

- kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 
Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy  zainteresowani są udziałem w pracach komisji konkursowych w 2016 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. ( istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).
Baza prowadzona będzie przez Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych  Urzędu Gminy Kozy.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

2)      nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności,

3)      reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez  Gminę Kozy na rok 2016, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,  w zakresach:

- kultura i sztuka,

- kultura  fizyczna oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

pisemnie na adres:  Urząd Gminy Kozy, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4,  faxem   82 98 674,  e-mailem: ug@kozy.pl  do dnia 8 marca  2016 r.

Spośród złożonych ofert Wójt Gminy Kozy dokona wyboru  przedstawiciela ww. podmiotów do każdej z przedmiotowych Komisji.

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia  9  marca  2016 r.
Ponadto informacja ta zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie- kliknij