Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Ogłoszenie

Ogłoszenie
W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie dotyczące sprawy naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych gminy Kozy w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i sztuki.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z treścią tego ogłoszenia.

************
 
Ogłoszenie o o naborze kandydatów do komisji konkursowej (25,57 kB)

Celem naboru jest pozyskanie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe, którzy  zainteresowani są udziałem w pracach komisji konkursowej w 2020 roku. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przysługuje również zwrot kosztów podróży. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).

Wymagania stawiane kandydatom:

1)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

2)      nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności,

3)      reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

Oferty należy składać na formularzu zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez  Gminę Kozy na rok 2020, stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia,  pisemnie na adres:  Urząd Gminy Kozy, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4, faxem 33 82 98 674,  e-mailem: ug@kozy.pl  do dnia 20 lutego  2020 r.
Spośród złożonych ofert Wójt Gminy Kozy dokona wyboru  przedstawiciela ww. podmiotów do  Komisji.
Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia  21 lutego  2020 r.