Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Ochrona Powietrza

biały napis na niebieskim tle  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków już od 1 lipca br. każdy właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Deklarację można złożyć:
  • w formie elektronicznej, pod adresem: www.zone.gunb.gov.pl, wystarczy, że posiadasz Profil Zaufany albo elektroniczny dowód – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym, ze względu na położenie budynku.
Na wysłanie deklaracji właściciel/zarządca nieruchomości będą mieli 12 miesięcy - w przypadku budynków już istniejących.

W przypadku nowo powstałych obiektów lub zainstalowania nowego źródła ciepła lub spalania paliw po 1 lipca 2021 będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:
  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  • adres e-mail opcjonalnie;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Deklaracje do pobrania:

Deklaracja budynki mieszkalne.pdf
Deklaracja budynki niemieszkalne (firmy).pdf

Więcej szczegółowych informacji na stronie: www.gunb.gov.pl 

CZYSTE OGRZEWANIE
Rozpalanie od góry – pytania i odpowiedziWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. 
Szczegóły dotyczące programu na stronie internetowej WFOŚiGW

PUNKT KONSULTACYJNY "CZYSTE POWIETRZE"

Szczegółowych informacji o programie ,,Czyste powietrze” można uzyskać w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy Kozy, w pokoju nr 15:

w poniedziałek w godzinach 7.30-11.30,

we wtorek w godzinach 15.30-17.00,

w środę w godzinach 11.00-15.30

oraz pod numerem telefonu 510 270 987, wyłącznie w godzinach pracy punktu.

Program ,,Czyste powietrze” oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

* aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach (konieczne jest dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami – można wysłać listownie do WFOŚiGW w Katowicach lub za pośrednictwem Urzędzie Gminy Kozy po zweryfikowaniu wersji elektronicznej wniosku przez pracownika Punktu),
* serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym).

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
*właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.


WYMIANA KOTŁÓW - GMINNY NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2022

Wójt Gminy Kozy informuje mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji do wymiany kotłów, że nabór wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kozy na rok 2022 będzie prowadzony w terminie od 9 do 30 listopada 2021 r., w Urzędzie Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie papierowej.
Zgodnie z zapisami zawartymi w PONE oraz w Regulaminie udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023 właściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych będą mogli ubiegać się  o środki finansowe na:
• wymianę starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy – wysokość dotacji udzielanej przez Gminę będzie wynosić do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 
6 000 zł lub
• wymianę starego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy 5 klasy emisji – wysokość dotacji udzielanej przez Gminę będzie wynosić do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 000 zł.
Założenia określone w PONE na rok 2022 - to wymiana 65 kotłów (przewiduje się wymianę 65 starych kotłów węglowych na: 15 kotłów węglowych 5 klasy emisji spalin oraz 50 nowoczesnych kotłów gazowych).

Uwaga!
W nowym naborze wniosków nie będzie dotacji do wymiany starych kotłów gazowych na nowe. Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym według kolejności ich składania. Osoby niezakwalifikowane do przeprowadzenia modernizacji w danym roku kalendarzowym ze względu na limit finansowy, umieszczane będą na liście rezerwowej. Lista ta będzie jednocześnie stanowić listę Inwestorów na lata następne, w przypadku kontynuacji realizacji Programu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestorów znajdujących się na tej liście.

Warunki uzyskania dotacji do modernizacji
1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie w Urzędzie Gminy Kozy wniosku o włączenie do Programu na rok 2022. Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej gminy Kozy – www.kozy.pl, w zakładce: „Gospodarka i Środowisko, Ochrona Środowiska, Ochrona Powietrza”. Papierowa wersja wniosku dostępna jest na stojaku, umieszczonym przed wejściem do Urzędu Gminy Kozy. 
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonego na terenie Gminy Kozy. 

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub aktualny odpis z księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej umożliwiający wykonanie wydruku z systemu teleinformatycznego EKW lub aktualny wypis z rejestru gruntów lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia);
2) wstępną opinię kominiarską potwierdzającą możliwość zainstalowania wybranego przez Inwestora nowego źródła ciepła w budynku lub w wydzielonym lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy.

2. Inwestor składając wniosek składa oświadczenie, że:
1) jest właścicielem budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie gminy, na potwierdzenie czego przedstawia dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie modernizacja i że przedłożone dokumenty są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym;
2) posiada funkcjonujące źródło ciepła przeznaczone do likwidacji;
3) nowe źródło ciepła będzie jedynym źródłem ciepła w budynku lub w wydzielonym w budynku lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania;
4) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem gminy;
5) budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed złożeniem wniosku.

3. W przypadku współwłasności budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie gminy, wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele.

4. Inwestor we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi modernizację oraz doboru nowego źródła ciepła oraz zapewnia realizację wymiany źródła ciepła, zgodnie z przepisami prawa.

5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest:
1) likwidacja wszystkich starych źródeł ciepła służących ogrzewaniu, opalanych paliwem stałym lub gazowym oraz brak innego źródła ogrzewania, za wyjątkiem:
a) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, a spalanie w nich paliw zostanie uniemożliwione;
b) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, a spalanie w nich paliw zostanie uniemożliwione;
c) użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem, bez płaszcza wodnego lub nadmuchu powietrza
2) przedłożenie dokumentów potwierdzających likwidację starego źródeł ciepła 
(np. zezłomowanie);
3) rozliczenie się z gminą, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Dofinansowane zostaną jedynie inwestycje wykonane po dacie podpisania umowy z gminą.


Uchwała Nr XVIII/159/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:  WNIOSEK o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023 

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Zawiadomienie o zakończeniu prac

Załącznik nr 3 do Regulaminu: Protokół odbioru końcowego modernizacji realizowanej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023

Uchwała Nr XVIII/158/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023.

Zarządzenie Nr 120/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2022 oraz trybu i terminu składania wniosków