Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

O bieżących sprawach Gminy ...

Piątek, 16 października 2015 aktualności / sprawy gospodarcze i inwestycje
O bieżących sprawach Gminy ...
Na pytania odnośnie planów inwestycyjnych dotyczących lokalnej nekropolii, tematu  lokalizacji i budowy tzw. PSOK-u na terenie miejscowości oraz o planach przebudowy DK-52 ze względu na bezpieczeństwo pieszych (ul.Krakowska i Bielska w Kozach) odpowiada Wójt Gminy Kozy ...

O ważnych dla mieszkańców inwestycjach

 - Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, będziemy tłumnie odwiedzać groby bliskich, czy w najbliższym czasie planowane są jakieś prace na cmentarzu?- podzielony zostanie alejkami, dopasowanymi do istniejącego układu ciągów komunikacyjnych. Wyznaczonych zostanie ok. 310 miejsc pochówku w grobach ziemnych pojedynczych i podwójnych.
Przy okazji przypomnę, że przeprowadzono inwentaryzację grobów na terenie cmentarza, związaną z wprowadzeniem internetowego systemu ewidencji cmentarzy „GROBONET” (wyszukiwarka osób pochowanych znajduje się pod adresem www.polski-cmentarz.pl/kozy.)
Ustalono, że wiele grobów znajdujących się na tzw. starej części cmentarza, pomimo upływu 20–letniego okresu od dnia dokonania pochówku, nie zostało ponownie opłaconych. W związku z tym prosimy wszystkie osoby, które są dysponentami grobów nieopłaconych, tj.: żyjących współmałżonków, dzieci, krewnych, powinowatych o uiszczenie opłat za te miejsca.
Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chOwszem, planujemy rozbudowę cmentarza komunalnego w latach 2015- 2016. Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na tę inwestycję. Posiadamy dokumentację projektową oraz ważną decyzję starosty bielskiego o pozwoleniu na budowę. Planowana rozbudowa cmentarza zakłada budowę kanalizacji deszczowej oraz drenażu głębokiego, służących do odprowadzenia wód deszczowych oraz wód gruntowych z rejonu planowanej rozbudowy do istniejącej chlorowni. Pojawi się również ogrodzenie nowej części. Teren przeznaczony pod rozbudowę cmentarza owaniu zmarłych określają termin, po którym grób może zostać użyty do ponownego chowania - jest to okres 20 lat od  ostatniego pochówku. Osoby zainteresowane dalszym utrzymaniem miejsca pamięci swoich bliskich powinny przed upływem tego terminu zgłosić się do Urzędu Gminy Kozy, który jest zarządcą cmentarza i uiścić stosowną opłatę.
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, opłata za użytkowanie grobu na kolejne 20 lat w przypadku grobu pojedynczego wynosi 400,00 zł, za miejsce podwójne 600,00 zł.
Przed dniem Wszystkich Świętych na grobach nieopłaconych pojawią się informacje, że w przypadku nieuiszczenia opłaty zostaną one przeznaczone do likwidacji.
Prosimy więc o zwrócenie szczególnej uwagi na te informacje.
- Ostatnio pojawiły się protesty mieszkańców przeciwko budowie tzw. PSZOK-u.

Co na to gmina?
- Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK. W Kozach przewidujemy jego utworzenie przy ul. Folwarcznej. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przy wyborze tego konkretnego miejsca kierowano się różnymi względami. Bardzo ważnym okazał się fakt, że teren ten jest własnością gminy, nie zachodzi zatem konieczność zakupu lub dzierżawy gruntu, co generowałoby dodatkowe koszty. Istotną rolę odegrała  również dostępność mediów, w granicach działki znajduje się przyłącze energetyczne oraz kanalizacja, a w pobliżu wodociąg. Ponadto planowany PSZOK mieści się w miejscu ogólnodostępnym dla mieszkańców, przy utwardzonej drodze. Niedawno zakończono  prace związane z wyburzeniem znajdujących się tam zabudowań i zlecono wykonanie projektu budowy punktu, którego założenia przedstawiono w dalszej części.
Teren, gdzie powstanie PSZOK będzie utwardzony kruszywem, oświetlony i objęty monitoringiem. Otoczony zostanie ogrodzeniem panelowym z zamykaną bramą wjazdową, a z zewnątrz obsadzony zielenią tak, aby w jak największym stopniu zachować estetyczny wizerunek tego miejsca. Do rozstawionych na terenie PSZOK kontenerów mieszkańcy, w obecności pracownika punktu, wrzucać będą mogli odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. W zamykanych kontenerach gromadzone będą odpady zielone, gruz, odpady wielkogabarytowe i problemowe, takie jak odzież, obuwie, walizki, torby, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W kontenerze na elektrośmieci umieszczony zostanie dodatkowo plastikowy pojemnik na kable, ładowarki itp. Na terenie PSZOK znajdować się będzie również trójdzielny pojemnik na szkło, papier i plastik. W otwartych kontenerach gromadzone będą opony, stolarka i szkło budowlane oraz inne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. W specjalnym zamykanym magazynie, wyposażonym w szczelne pojemniki, zbierane będą: leki, baterie, świetlówki, żarówki, akumulatory, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia, w tym oleje, płyny hamulcowe, lakiery itp. Nie ma zatem możliwości, aby jakikolwiek odpad niebezpieczny zgromadzony w PSZOK mógł wylewać się i przedostawać do gruntu, prowadząc do zanieczyszczenia sąsiednich pól uprawnych. Na placu planuje się również umieścić kontener z zapleczem administracyjno-socjalnym dla obsługi.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady mokre, suche i zmieszane, które nadal odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości.
Chcę podkreślić, że w PSZOK odpady komunalne nie będą przetwarzane ani składowane, a jedynie gromadzone i na bieżąco wywożone do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, gdzie zostaną prawidłowo zagospodarowane.
Przewiduje się, że punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie otwarty 2-3 dni w tygodniu. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK zostaną określone w regulaminie.
Aby rozwiać niepokój i obawy mieszkańców związane z powstaniem punktu selektywnego zbierania odpadów, temat ten będzie szerzej omówiony na najbliższym spotkaniu wiejskim.

 - W poprzednim numerze „KW” mówił Pan o planach przebudowy dwóch odcinków drogi krajowej D 52 (ul. Krakowska i Bielska) w kontekście bezpieczeństwa pieszych. Czy te plany uda się w tym roku zrealizować?


Myślę, że tak. Rozstrzygnięto drugi przetarg i wybrano wykonawcę, którym została firma GRAMAR Sp. z o. o. z Lublińca. Zadanie będzie realizowane w dwóch lokalizacjach. Pierwsza z nich to odcinek od ronda w centrum do serwisu Autokoza. Prace będą obejmować m.in. przebudowę chodnika i montaż barier ochronnych. Drugim miejscem prowadzenia prac są okolice kościoła w Kozach Gajach (rejon ulic Wiosenna, Łukowa oraz potoku Leśniówka). Prace na tym odcinku dotyczyć będą m.in. przebudowy chodników, budowy zatok autobusowych, przebudowy dwóch przejść dla pieszych, montażu barier ochronnych oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego. 
Wkrótce pojawi się odpowiednie oznakowanie w miejscach objętych remontem.
Dodam, że zakończyliśmy remont ulicy Kęckiej, trwają jeszcze roboty uzupełniające na poboczach, tak więc wyremontowana droga będzie też alternatywą dla głównej krajówki.
Roboty drogowe będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu, tak więc prosimy mieszkańców o cierpliwość.


tekst ukazał się w Biuletynie "Koziańskie Wiadomości" nr 10 z dnia 16.10.2016 roku (str 4-5)