Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu bielskiego w roku 2018.

Czwartek, 11 stycznia 2018 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu bielskiego w roku 2018.
Godziny i dni dyżuru  prawników  świadczących nieodpłatne usługi prawne w Urzędzie Gminy w Kozach, w ramach świadczenia pomocy prawnej Powiatu Bielskiego nie uległy zmianie. Przypominamy, że nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość na podstawie  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. §3 ust.2


Kto może skorzystać z  nieodpłatnej pomocy prawnej  i w jaki sposób?

Od 1 stycznia 2016 roku realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bielski. Zadanie to jest  związane z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

System ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt.
W naszym powiecie, utworzono 6 punktów, w których nieodpłatnie  świadczona jest pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych, a także przez organizacje pozarządowe (doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem ).

Z racji tego iż w skład Powiatu Bielskiego wchodzi 10 gmin, Starosta postanowił zlokalizować siedziby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w każdej gminie, tak aby uprawniony do pomocy mieszkaniec mógł  skorzystać z możliwości otrzymania porady jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania..
Dzięki współpracy z gminami z terenu Powiatu Bielskiego zostały przygotowane odpowiednio dostosowane pomieszczenia dla możliwości komfortowego załatwienia sprawy.Pomoc prawna działa w budynku Urzędu Gminy ul. Krakowska 4 (parter, pokój nr 5)

Poniedziałek
13.30 - 15.30

Wtorek
13.00 -17.00


Czwartek
11.30-15.30

Bezpłatnie może z niej skorzystać:

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
lub


2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. poz.1863),
lub


3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
lub


4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
lub


5) która nie ukończyła 26 lat,
lub


6) która ukończyła 65 lat,

lub


7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach

lub


2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

lub


3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
lub


4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Przypominamy:

W bieżącym roku udzielanie pomocy jest w te same dni i godziny co w roku ubiegłym.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej można znaleźć na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl