Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Nagrody sportowe

Piątek, 15 lutego 2019
Nagrody sportowe
Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie nagród  za osiągnięcia sportowe w 2018 roku znajduje się na stronie BIP urzędu.
Termin przyjmowania wniosków do 28 lutego 2019 roku.
Nagrody sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym, i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych, w szczególności w: akrobatyce, gimnastyce, kolarstwie, lekkoatletyce, pływaniu, sportach siłowych, piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie stołowym, szachach. Nagrody mogą być przyznawane raz w roku. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem gminy Kozy. Nagrody sportowe dla zawodników mają charakter pieniężny. Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek: zarządu klubu sportowego lub stowarzyszenia; właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego; komisji Rady Gminy Kozy właściwej do spraw sportu; dyrektorów placówek oświatowych Gminy Kozy; rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika, samego zawodnika.

szczegóły kliknij link: http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=45119&ident=22003

zasady przyznawania nagród - kliknij

***********
treść zarządzenia:

Zarządzenie Nr  22/19 Wójta Gminy Kozy z dnia  8 lutego 2019r.  w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie nagród sportowych Gminy Kozy za 2018 rok.

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. t. j. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 5 ust. 1  Uchwały Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r. poz. 6658, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 657)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.Ogłasza się nabór  wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe w 2018 roku.
2.Warunki i tryb przyznawania nagród sportowych określa Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.
3.Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy, pok. 17 w terminie do 28 lutego 2019 r.
Wzór wniosku określony został w załączniku do Uchwały Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy.
4.Wnioski złożone po  terminie, o którym mowa w ust. 3,  niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne pozostają bez rozpoznania.
5.Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy lub ze strony internetowej www.kozy.pl lub www.bip.kozy.pl.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 § 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik do Uchwały Nr III/30/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r.

 Wniosek o przyznanie nagrody sportowej

I. Dane wnioskodawcy:

1. Dane osoby fizycznej[1] (Pole wypełniane w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba ubiegająca się o nagrodę/rodzic lub opiekun prawny)

1) Imię i nazwisko.............................................................................................................................................

2) Telefon .........................................................................................................................................................

3) Adres e-mail (podanie jest dobrowolne).......................................................................................................

2. Dane podmiotu wnioskującego (Pole wypełniane w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot wymieniony w § 4 ust. 1 pkt. 1 do 4 uchwały Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych)

1) Nazwa ...........................................................................................................................................................

2) Adres .............................................................................................................................................................

3) Właściwy rejestr (podać rejestr i numer) ......................................................................................................

4) Telefon.................................................. Adres e-mail ..................................................................................

II. Dane osobowe kandydata:

1. Imię i nazwisko .............................................................................................................................................

2. Data urodzenia ..............................................................................................................................................

3. PESEL ...........................................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania .......................................................................................................................................

5. Nr rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela  ..........................................................................

.............................................................................................................................................................................

III. Udokumentowane osiągnięcia sportowe kandydata, które są podstawą ubiegania się o nagrodę[2] :

1. Dyscyplina sportowa ......................................................................................................................................

2. Zajęte miejsce w zawodach ............................................................................................................................

3. Dokładna nazwa zawodów, miejsce i data .....................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

................................................................
czytelny podpis osoby/rodzica lub opiekuna prawnego

lub podpis i pieczątka osoby reprezentującej podmiot wnioskujący

 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuje się do poinformowania Wójta Gminy Kozy o okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia nagrody sportowej, przyznanej na podstawie uchwały Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

 


................................................................
czytelny podpis osoby/rodzica lub opiekuna prawnego

lub podpis i pieczątka osoby reprezentującej podmiot wnioskujący


 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na złożenie wniosku o przyznanie nagrody sportowej na moją rzecz/ na rzecz mojego dziecka* przez[3] 

 

..............................................................................................................................................................................

(wpisać odpowiedni podmiot wnioskujący)................................................................
czytelny podpis osoby/rodzica lub opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić 

Załączniki do wniosku:

1. Dokumenty potwierdzające wynik sportowy wskazany we wniosku, w szczególności dyplomy lub zaświadczenia lub wyciąg z protokołu zawodów lub komunikat z zawodów. kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty poświadczające uprawnienia osoby składającej wniosek w imieniu podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-4 uchwały Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

 

______________________________

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 33 829 86 50.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Olmą w Urzędzie Gminy Kozy,  adres korespondencyjny: 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail: m.olma@kozy.pl, tel. 33 829 86 72,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z Uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 5856).

Dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania lub odmowy przyznania nagrody sportowej

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
________________


[1] W przypadku niepełnoletniego kandydata podać dane rodzica/opiekuna prawnego.
[2] Należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe w szczególności dyplomy lub zaświadczenia lub wyciąg z protokołu zawodów lub komunikat z zawodów. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
[3] Należy wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot wymieniony w § 4 ust. 1 pkt. 1 do 4 uchwały Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.