Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Ławnik sądowy - ponowny nabór wniosków !

Wtorek, 29 maja 2018
Rada Gminy Kozy zobligowana jest do  zorganizowania wyborów uzupełniających na  ławnika do Sądu Okręgowego na kadencję 2016 – 2019. Prosimy osoby chętne o zgłaszanie swych kandydatur. Mogą to też uczynić lokalne organizacje społeczne rekomendując swoich członków.

Ddo dnia 23 maja 2018 r. będą przyjmowane zgłoszenia w UG Kozy.

szczegóły - kliknij

***

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

-posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
-jest nieskazitelnego charakteru,
-ukończył 30 lat,
-jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
-nie przekroczył 70 lat,
-jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
-posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

-osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
-osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
-funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
-adwokaci i aplikanci adwokaccy,
-radcy prawni i aplikanci radcowscy,
-duchowni,
-żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
-funkcjonariusze Służby Więziennej,
-radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

-prezesi właściwych sądów,
-stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
-co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

-informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
-oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o -świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
-2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
(Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Gminy Kozy będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Gminy Kozy, pok. nr 10
tel. 33/8 298 666 / oraz Sekretariat pok. nr 17, tel. – 33/8 298 650 /.