Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały
Informujemy, że na stronie BIP Kozy ukazało się Zarządzenie Wójta Gminy Kozy dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
więcej po kliknięciu w ten - LINK
***

treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/19 - kliknij
Wójta Gminy Kozy z dnia 9 stycznia 2019 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemniki określonej pojemności na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 09.08.2012 r. poz. 3345) oraz Uchwałą Nr XXXVII/269/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 

zarządzam, co następuje:

 
§ 1

 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 2. Konsultacje mają na celu poznanie opinii w sprawie projektu uchwały, o której mowa  w ust. 1.

 § 2
 
W konsultacjach biorą udział mieszkańcy Gminy Kozy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 § 3

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 09.01.2019 r. do dnia 17.01.2019 r.

§ 4

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji, o których mowa w ust. 1, zostaną zamieszczone w dniu 09.01.2019 r. na stronie internetowej Gminy Kozy www.kozy.pl w zakładce Konsultacje Społeczne, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy oraz będą dostępne od w/w terminu w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 17 (sekretariat).
3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godz.12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, przesłać skan dokumentu emailem na adres ug@kozy.pl lub drogą elektroniczną poprzez platformę e-Puap.

 § 5

Informację o przeprowadzeniu oraz o wynikach konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Kozy, o których mowa w § 4 ust. 2.
 
§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kozy.

 § 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 7/19 - kliknij
Wójta Gminy Kozy z dnia   09.01.2019 r.

 
formularz

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji zgłaszających opinię/uwagę:

…………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe – adres:

…………………………………………………………………………………………………

Stan zapisu w projekcie uchwały (podać §, ust., pkt):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Propozycje zmian zapisu w projekcie uchwały:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Kozy, dnia…………………………

 

 

 

 

…………………………

                                                                                                                                                     Podpis

 

 
Uwagi i opinie zgłoszone:

- na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane (bez podpisu i adresu),

- po dniu 17.01.2019 r. po godz. 12.00 nie będą rozpatrywane,