Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konkurs "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Czwartek, 30 stycznia 2020 aktualności / konkursy
Konkurs
Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.
Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Na konkurs można zgłaszać prace do 31 lipca 2020  w dwóch kategoriach:
a) Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
b) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m. in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. W Konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.

telefon: 22 864 03 90
więcej informacji na stronie organizatora - kliknij oraz www.facebook.com/Fundacja.FDPA

REGULAMIN KONKURSU
NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
POD NAZWĄ Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość -
XII EDYCJA (2020)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” zwanego dalej „Konkursem”.
§ 2
Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.fdpa.org.pl.
Rozdział 2
Organizator i Partner
§ 4
Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.
§ 5
Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Rozdział 3
Przedmiot Konkursu
§ 6
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach:
a) Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
b) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m. in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
2. W Konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.
Regulamin konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – strona 2
§ 7
1. Celem Konkursu jest:
a) promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi;
b) popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi;
c) prezentacja dorobku polskiej wsi;
d) promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi;
e) inicjowanie przekształceń polskiej wsi;
f) wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich;
g) wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Rozdział 4
Kapituła Konkursu § 8
1. Kapituła Konkursu jest powołana przez Radę Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
2. Kapituła Konkursu składa się z pracowników naukowych zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich.
3. Kapituła Konkursu składa się z grona od trzech do dziewięciu osób.
4. Kapituła Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów.
Rozdział 5
Zgłaszanie prac do Konkursu
§ 9
1. Pracę do Konkursu może zgłosić autor pracy, o której mowa w § 6pkt.1 a lub b.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Prace do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autorów, którzy są osobami pełnoletnimi.
§ 10
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.fdpa.org.pl.
§ 11
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone w terminie do 31 lipca 2020 r. wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio w całości opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.
2. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Fundacji lub przysłanie ich na adres Fundacji:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”
w terminie do 31 lipca 2020 r.
W przypadku wysłania pracy pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora.
Regulamin konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – strona 3
3. Komplet dokumentów składa się z:
a) pracy w formie wydrukowanej – 1 egz., drukowany jednostronnie, wydruk komputerowy powinien zawierać tekst jednolity z tabelami i rycinami, zbindowany, czcionką wielkości 12 punktów, najlepiej Times New Roman, na 1,5 interlinii, bez dzielenia wyrazów, strony powinny być ponumerowane, o objętości od 4 do 10 arkuszy wydawniczych, przy czym arkusz zawiera 22 strony, a każda strona arkusza obejmuje 30 wierszy na stronie;
b) pracy w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (folder z dokumentem w formacie .doc lub .docx zawierający jednolitą treść pracy oraz, jeżeli w pracy zamieszczone są ilustracje, folder z dokumentami zawierający odpowiednio ponumerowane i opisane ilustracje w formacie TIFF 300 DPI lub JPG 200 DPI);
c) kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” dostępnej w wersji elektronicznej na stronach internetowych Organizatora: www.fdpa.org.pl wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich i danych osobowych.
d) recenzji w przypadku prac naukowych.
§ 12
Zgłoszone do Konkursu prace, z wyjątkiem prac laureatów Konkursu mogą zostać odebrane jedynie osobiście przez uczestników Konkursu po jego zakończeniu w terminie do roku po ich ocenie. Nieodebrane w tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora.
§ 13
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie Kapituły Konkursu a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
§ 14
Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przekazać majątkowe prawa autorskie do utworu bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie i na zasadach określonych w oświadczeniu dotyczącym praw autorskich i danych osobowych, znajdującym się Karcie zgłoszeniowej.
Rozdział 6
Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 15
1. Pierwszy etap weryfikacji nadesłanych prac konkursowych pod względem formalnym nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu, zaakceptowane pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej.
3. Decyzja Kapituły Konkursu dotycząca formalnej akceptacji prac jest ogłaszana w formie protokołu/uchwały Kapituły, nie podlega pisemnemu uzasadnieniu i jest ostateczna.
§ 16
Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej oraz wyłania laureatów w obu kategoriach.
§ 17
Regulamin konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – strona 4
1. Po sporządzeniu recenzji prac prawidłowo zgłoszonych do Konkursu, spośród autorów zrecenzowanych prac, Kapituła Konkursu wybiera w drodze głosowania zwykłą większością głosów:
a) Laureata Konkursu w kategorii określonej w § 6.1. a;
b) Laureata Konkursu w kategorii określonej w § 6.1. b.
2. Kapituła Konkursu może zdecydować o odstąpieniu od wyboru laureatów w obu kategoriach określonych w § 6.1. a oraz § 6.1. b.
§ 18
1. Laureaci Konkursu w obu kategoriach otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy pln brutto dla każdego laureata oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu.
2. Laureat, w porozumieniu z Kapitułą Konkursu, będzie mógł dokonać niezbędnych zmian redakcyjnych umożliwiających publikację pracy.
3. W przypadku nagrodzenia prac o niewielkiej objętości, Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo wyboru dodatkowych prac nadesłanych na Konkurs, ocenionych pozytywnie, które mogą zostać wydrukowane w jednej publikacji w każdej z kategorii.
4. Fundator nagród zobowiązuje się do potrącenia z przyznanej nagrody i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 19
1. Wyniki Konkursu wraz z listą laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.fdpa.org.pl.
2. Laureaci zostaną poinformowani listownie o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
§ 20
W przypadku uznania przez Organizatora lub Kapitułę Konkursu, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi na mocy decyzji Kapituły Konkursu, przysługuje prawo bądź do wstrzymania przekazania nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 21
1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora, ze wskazaniem w tytule wiadomości „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, oraz w terminie 30 dni od dnia wybrania jego laureatów. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji.
4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 15 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Autora listem poleconym, w ciągu 15 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.informacja umieszczona na wniosek organizatora