Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Konkurs plastyczny - BESKIDY w kadrze zatrzymane ...

Środa, 17 lipca 2019
Konkurs plastyczny -  BESKIDY w kadrze zatrzymane ...
Zapraszamy w imieniu organizatorów, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”. W konkursie biorą udział prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, a także miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego Tegoroczne kategorie to: Pejzaże oraz Architektura i dziedzictwo kulturowe.
więcej informacji - kliknij

***

Prace konkursowe należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Termin składania prac upływa 23 sierpnia 2019 r.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie dostępnym na stronach internetowych www.przewodnicy.beskidy.pl, www.um.bielsko.pl. oraz www.powiat.bielsko.pl

Organizatorami konkursu są: Miasto Bielsko-Biała, Powiat Bielski oraz Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. St. Czerneleckiego działające przy Oddziale PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej.

Najlepsze prace fotograficzne prezentowane będą na wystawie w Książnicy Beskidzkiej.

Przewidziano także atrakcyjne nagrody.

Tak więc „zatrzymujmy” i promujmy nasze BESKIDY w fotograficznym kadrze.

***
Zachęcamy do uczestnictwa Kozian!
Mamy tyle pięknych miejsc
- promujmy je przy okazji
walki o nagrody !
****

Regulamin konkursu "Beskidy w kadrze zatrzymane"

 

REGULAMIN XVIII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”


ORGANIZATORZY
• Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
• Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
• Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej

1. TEMATYKA I KATEGORIE
Prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego w kategoriach:
• Pejzaże
• Architektura i dziedzictwo kulturowe.

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny"
• Termin składania prac upływa 23 sierpnia 2019 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorsko.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż 15 x 21 cm oraz nie większym niż 30 x 40 cm.
• Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
- imię i nazwisko autora,
- koniecznie numer telefonu i adres e-mail,
- tytuł fotografii,
- miejsce wykonania fotografii.
• Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, format - dłuższy bok - min. 2480 px, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.
• Do prac należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.
• Jeden autor może przesłać 3 prace w JEDNEJ WYBRANEJ KATEGORII w tym jedną serię zdjęć (tryptyk, cykl itp.).
• Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspólnie.
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.


4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
• Najciekawsze prace prezentowane będą na stronie internetowej: www.przewodnicy.beskidy.pl w dziale „galeria”.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
• Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu.
• Decyzja jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji.
• Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 16 włącznie oraz dorośli i młodzież powyżej 16 lat.
• Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
• Osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 września 2019 r.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
• W przypadku publikacji prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych.

Załącznik:


Oświadczenie

…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………….
ROK urodzenia
…………………………………………………….
Adres zamieszkania/korespondencyjny
…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail

1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów.
3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w internecie.
4. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.

………………………………. …………………………….
Miejscowość i data Podpis uczestnika konkursu

Nadmieniam, że zostałem poinformowana/y o moich prawach wynikających z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzn., że:
1) administratorem jest Prezydent Miasta Bielska - Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1,
2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jest pan Jan Wnuczek, dane kontaktowe: nr telefonu – 33 49 71 721, adres poczty elektronicznej – j.wnuczek@um.bielsko.pl,
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu oraz powiadomienia w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie,
4) swoje dane osobowe udostępniłem dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom,
5) przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie więcej niż przez okres realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte,
6) w okresie, o którym mowa w pkt.5 posiadam prawo do:
- dostępu do udostępnionych danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym do realizacji celu wymienionego w pkt. 3,
9) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.


………............................................
data i podpis

 

 

 

 


 

hk