Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Komunikat dotyczący możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc w podatku od nieruchomości

Poniedziałek, 27 kwietnia 2020 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Komunikat dotyczący możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc w podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zaległości lub mają trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, mogą wystąpić z indywidualnym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowych.

Do katalogu ulg należą:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą kwalifikuje się jako stanowiące pomoc de minimis –  w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

PROCEDURA UDZIELANIA ULG W PODATKACH:


I. Wymagane dokumenty od beneficjenta ubiegającego się o udzielenie ulgi
w postaci pomocy de minimis
:

 1. pisemny wniosek uzasadniający udzielenie ulgi w związku z trudną sytuacją finansową związaną z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz ze wskazaniem ulgi jako pomoc de minimis,

 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał beneficjent
  w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 3. formularz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf),

 4. dokumenty finansowe z ksiąg rachunkowych, z ksiąg przychodów i rozchodów lub innej ewidencji prowadzonej dla celów rozliczenia podatku dochodowego – potwierdzające zasadność wnioskowanej ulgi,

 5. oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji majątkowej i obciążeniach finansowych (Oświadczenie o stanie mąjtkowym.docx),

 

  II. Dokumenty o udzielenie ulgi można złożyć:

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Kozy,
  ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy,

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal adresując
  na skrzynkę: /GminaKozy/skrytka

 3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kozy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Referatu Finansów (telefon kontaktowy 33 829-86-61).