Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

KIEROWNICTWO


Władze Gminy Kozy:


WÓJT Gminy Kozy Jacek Kaliński  pok. nr 19 tel. 33 829 86 50

Z-ca WÓJTA Gminy Kozy Marcin Lasek  pok. nr 20 tel. 33 829 86 50

SEKRETARZ Gminy Monika Olma pok. nr 21 tel. 33 829 86 50

SKARBNIK Gminy Katarzyna Matuszek pok. nr 4 tel. 33 829 86 50


*******

WÓJT

1.   
Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach określających status Wójta.

2.    Wójt jest administratorem danych osobowych w Urzędzie.

3.    Wójt jest szefem obrony cywilnej Gminy

4.    Wójt jest szefem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

5.    Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

2)      reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,

3)      wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

4)      upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych,

5)      wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu o ile przepis prawa nie stanowi inaczej,

6)      rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,

7)      powoływanie komisji, zespołów oraz pełnomocników do wykonywania określonych zadań,

8)      nadzorowanie realizacji budżetu gminy,

9)      kierowanie działaniami w zakresie obronności i obrony cywilnej,

10)  przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków. 

11)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

1)   Urzędu Stanu Cywilnego

2)   Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

3)   Inspektora Ochrony Danych,

4)   Radcy prawnego,

5)   Stanowiska pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

6)   Stanowiska pracy ds. Obrony Cywilnej i Obronnych,

7)   Archiwisty zakładowego,

8)   Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego,

9)   Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

10)    Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej,

11)    Jednostki Realizującej Projekt,

12)    Głównego specjalisty ds. kanalizacji sanitarnej.

5.  W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje Wójta wykonuje Zastępca.

 
ZASTĘPCA

1.      Kieruje określonymi grupami spraw w ramach wewnętrznego podziału zadań pomiędzy Wójtem i Zastępcą.

2.      Przejmuje koordynację prac Urzędu Wójta w czasie jego nieobecności.

3.      Bezpośrednio sprawuje nadzór nad:

- Referatem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

4.      Nadzoruje realizację zadań w zakresie: zamówień publicznych, kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki, promocji, zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi

5.      Zastępca przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych odrębnymi zarządzeniami Wójta oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

 
SEKRETARZ

1.    Organizuje pracę Urzędu i w tym zakresie nadzoruje oraz zapewnia prawidłową  działalność referatów i samodzielnych stanowisk prac.

2.    Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.

3.    Opracowuje projekty statutu Gminy, regulaminu organizacyjnego Urzędu.

4.    Sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

5.    Koordynuje i nadzoruje prowadzone kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.

6.    Prowadzi rejestry aktów prawnych – zarządzeń Wójta.

7.    Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców.

8.    Współpracuje z Radą.

9.    Nadzoruje przygotowywanie materiałów i projektów uchwał pod obrady Rady.

10.     Uczestniczy w obradach Rady.

11.     Prowadzi sprawy i kieruje pracami związanymi z przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendum.

12.     Koordynuje pracę obsługi prawnej Urzędu.

13.     Analizuje akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych, informuje Wójta o zadaniach Gminy wynikających z aktów prawnych, prowadzi nadzór nad realizacją tych zadań.

14.     Bierze udział w organizacji i realizacji zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego.

15.     Nadzoruje sprawy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w Urzędzie.

16.     Bezpośrednio kieruje pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

17.     Przy wykonywaniu zadań Sekretarz działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

 
SKARBNIK

1.    Zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz obsługą finansowo – księgową Gminy i Urzędu, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu Gminy oraz jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd.

2.    Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)        bezpośrednie kierowanie  pracą Referatu Finansów,

2)        inicjowanie założeń polityki finansowej gminy,

3)        opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania,

4)        dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,

5)        składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych,

6)        informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,

7)        przekazywanie kierownikom referatów, pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania planu finansowego,

8)        opracowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących obiegu dokumentów księgowych oraz inwentaryzacji mienia komunalnego,

9)        czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

10)    realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych,
o podatku rolnym, leśnym i o opłacie skarbowej,

11)    sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi w referacie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie spraw finansowych, z wyłączeniem instytucji kultury,

12)    nadzorowanie opracowywania sprawozdawczości finansowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,

13)    w zakresie spraw wynikających z pełnienia funkcji głównego księgowego Urzędu:

a)    prowadzenie rachunkowości jednostki,

b)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)    dokonywanie wstępnej kontroli:

-    zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-    kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3.  Przy wykonywaniu zadań Skarbnik działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta