Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Kanalizacja sanitarna w Gminie Kozy

Wtorek, 27 grudnia 2016 aktualności / sprawy gospodarcze i inwestycje
Kanalizacja sanitarna  w Gminie Kozy

W Gminie Kozy funkcjonuje od kilku lat zbiorczy system kanalizacji sanitarnej w części obszaru objętego Aglomeracją Pisarzowice. Aglomeracja Pisarzowice z oczyszczalnią ścieków w Pisarzowicach obejmuje znaczne obszary Gminy Kozy i Gminy Wilamowice, które spełniają wymagany wskaźnik koncentracji (ilość mieszkańców przypadających na 1 km sieci kanalizacyjnej).

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy wynosi aktualnie ok. 79 km. Systematycznie w ostatnich latach Gmina Kozy rozbudowywała istniejący system kanalizacji sanitarnej w ramach posiadanych środków własnych oraz środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej, pozyskanych w otwartych konkursach.
Niewątpliwie sukcesem było uzyskanie przez Gminę Kozy zwrotu części nakładów poniesionych w latach 2010-2011 na modernizację oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

Po długotrwałych staraniach udało się Gminie Kozy zakończyć proces uwzględnienia Aglomeracji Pisarzowice w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przyspieszyć i doprowadzić do końca proces ustanowienia pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody oraz wykonać weryfikacje z uwzględnieniem posiadanych projektów kanalizacyjnych wielkości aglomeracji w celu wyznaczenia Aglomeracji Pisarzowice o wielkości 14 863 RLM.

Powyższe działania były niezbędne w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na skanalizowanie kolejnych obszarów gminy.
Dokończenie procesu budowy kanalizacji na wyznaczonym obszarze wymaga nakładów finansowych w wysokości ponad 30 mln zł.
Dla porównania wydatki własne gminy na inwestycje w 2017 roku są na poziomie niecałych 3 mln zł. 

 
Nowa Aglomeracja Pisarzowice 14 863 RLM      

W związku z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w nowej perspektywie 2014-2020 z funduszów unijnych zostały zaplanowane środki budżetowe związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji we wspomnianych rejonach.  
Kolejnym krokiem będzie zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.
Z pewnością będzie to budziło wiele kontrowersji, ponieważ będzie trzeba zwiększyć zadłużenie, o czym ostatecznie zdecyduje Rada Gminy.
Taka jest procedura najpierw zadanie należy zrealizować, a następnie ubiegać się o refundację.
Po dokonaniu zabezpieczenia środków przez Radę Gminy planuje się złożyć do końca lutego 2017r. wniosek o uzyskanie dofinansowania budowy kanalizacji w rejonach Kolektora Czerwonka oraz Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, otrzymania dofinansowania oraz zapewnienia środków własnych, rozpoczęcie inwestycji planuje się w 2018 roku.  

Zadanie nr 1 dotyczy rejonu Kolektora Czerwonka (od północnej granicy gminy do torów PKP) rejon ulic: Przecznia i Dolna.

Zadanie nr 2 dotyczy rejonu: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice. 

Obecnie Gmina Kozy posiada kompletne dokumentacje techniczne wraz z niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami dla dwóch obszarów nieskanalizowanych leżących w obszarze Aglomeracji Pisarzowice o łącznej długości ok. 33km. Opracowana dokumentacja projektowa zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi umożliwi Gminie Kozy ubieganie się o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków Unii Europejskiej.