Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

JRP // AKTUALNOŚCI

Przyłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej - krok po kroku.

Wtorek, 30 listopada 2021
Z początkiem października rozpoczął się proces z przyłączania mieszkańców do kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy Etap X". 
Wkrótce informacje o możliwości przyłączenia trafią do kolejnych mieszkańców.

Poniżej prezentujemy filmik, który wyjaśni, krok po kroku, jakie działania należy podjąć w celu podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 
Zapraszamy do obejrzenia. 
Przyłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej – krok po kroku - YouTube

Informacja o wykonaniu i odbiorze przyłączy ( wodociągowych i kanalizacyjnych ) dla właścicieli nieruchomości

Środa, 13 października 2021
Informacja o wykonaniu i odbiorze przyłączy ( wodociągowych i kanalizacyjnych ) dla właścicieli nieruchomości
Informacja o wykonaniu i odbiorze przyłączy kanalizacyjnych dla właścicieli posesji objętych realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X"

1.  Właściciel nieruchomości budowę przyłącza kanalizacyjnego wykona zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
2.  Przed rozpoczęciem wykonywania przyłącza kanalizacyjnego Właściciel nieruchomości podpisuje w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach umowę o przyłączenie.
3.  W celu spisania umowy o przyłączenie należy złożyć w ZWiK w Wilamowicach komplet niezbędnych dokumentów, tj.:
a)  wniosek o zawarcie umowy (druk wniosku dostępny na stronie ZWiK w Wilamowicach: zwik.wilamowice.pl),
b)  plan sytuacyjny projektowanego przyłącza ( otrzymany w materiałach z Urzędu Gminy Kozy )*
     *w przypadku zmiany przebiegu przyłącza, lokalizacji studzienki w stosunku do przekazanego przez Gminę Kozy, należy przedstawić zaktualizowany plan sytuacyjny i uzyskać akceptację ZWiK Wilamowice.
c) oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia wykonania geodezji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego i wykonaniu geodezji powykonawczej przyłącza w terminie 3 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Umowa o przyłączenie sporządzana jest w terminie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu w/w dokumentów - w przeciwnym przypadku Wnioskodawca zobligowany będzie do uzupełnienia brakujących dokumentów. W ZWiK w Wilamowicach przygotowana zostanie także umowa na odbiór ścieków z nieruchomości.

4.  Po podpisaniu umowy o przyłączenie Właściciel nieruchomości/Wykonawca robót ustala z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2A (tel. 845 71-71 w godz. od 7:00 do 15:00 ) termin odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (minimum na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru).
5.  Odbiór przyłącza kanalizacyjnego odbywa się tylko w otwartym wykopie. Odbiory przyłączy kanalizacyjnych odbywają się tylko w czasie pracy ZWiK w Wilamowicach, tj. poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00.
6.  Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego przez upoważnionego pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

W świetle powyższego informujemy, że nie będą tolerowane sytuacje, gdy:
-  przyłącze kanalizacyjne wykonane jest bez podpisanej umowy przyłączeniowej,
-  przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane, zakopane I włączone samowolnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej bez powiadomienia i odbioru dokonanego przez ZWiK w Wilamowicach.

W takich sytuacjach nie zostanie spisany protokół odbiorą końcowego przyłącza, a włączone niezgodnie z prawem do kanalizacji sanitarnej przyłącze kanalizacyjne zostanie odcięte na koszt Inwestora ( Właściciela nieruchomości).

Odpowiedzialność m wykonane niezgodne z prawem czynności ponosi zarówno Inwestor jak i Wykonawca.

Aby uniknąć takich sytuacji przestrzegamy Inwestorów ( Właścicieli nieruchomości ) przed zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia jeszcze przed dokonaniem przez ZWiK w Wilamowicach odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnej i spisaniem protokołu odbioru końcowego.

NALEŻY Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLIĆ, IŻ ZWIK W WILAMOWICACH NIE PROWADZI ŻADNEJ LISTY WYKONAWCÓW ( PODWYKONAWCÓW ) UPOWAŻNIONYCH ( SUGEROWANYCH ) DO WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH.

EWENTUALNE STWIERDZENIA JAKIEJKOLWIEK OSOBY, CZY TEŻ PODMIOTU, JAKOBY BYŁ ON UPOWAŻNIONY PRZEZ ZWIK W WILAMOWICACH DO WYKONYWANIA TAKICH PRZYŁĄCZY JEST ZWYKŁYM KŁAMSTWEM.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 złotych.

Rozpoczynamy przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Środa, 29 września 2021
Rozpoczynamy przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej
Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Kozy informuje, iż w związku z zakończeniem prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sieci dla Zadania 2 (obejmującego rejon ulic: Dolnej, Rzecznej, Wieżowej, Polnej, Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, Czystej, Świerkowej, Orzechowej, Modrzewiowej, Klonowej, Dębowej oraz wzdłuż ul. Kęckiej i wzdłuż potoku Czerwonka) realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy Etap X” rozpoczynamy przyłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Ogłoszenie

Środa, 29 września 2021
Ogłoszenie
Masz firmę świadczącą kompleksowe usługi związane z budową przyłączy kanalizacyjnych?
Jesteś wykwalifikowanym geodetą opracowującym geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze?
Zachęcamy Cię do pozostawienia w ogólnodostępnym miejscu w Urzędzie Gminy Kozy Twoich ulotek, wizytówek i informatorów.
Urząd Gminy od października 2021r. rozpoczyna procedurę przyłączania do sieci kanalizacyjnej nieruchomości objętych Zadaniem 2 projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy Etap X”.

Posumowanie konkursu "Dbajmy o środowisko"

Czwartek, 1 lipca 2021
Posumowanie konkursu
Na przełomie kwietnia i maja tego roku odbył się konkurs plastyczny pn.: „DBAJMY O ŚRODOWISKO” realizowany w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  organizowany przez Jednostkę Realizująca Projekt działającą w ramach Urzędu Gminy w Kozach. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z koziańskich szkół podstawowych. Celem projektu było m.in. podniesienie świadomości ekologicznej - życia w czystym środowisku naturalnym, popularyzacja działalności edukacyjnej nakierowanej na czyste środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kozy, inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości plastycznej.

Sprawozdanie z realizacji i postępu robót

Wtorek, 9 marca 2021
Sprawozdanie z realizacji i postępu robót
Rozpoczęliśmy  kolejny rok realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. W Nowy Rok wkroczyliśmy pełni zaangażowania na każdym z zadań objętych projektem. Wykonawcy na wszystkich zadaniach prowadzą roboty instalacyjne oraz porządkowe pomimo zimowej aury.
Strona 1 / 5