Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Gminna Rada Seniorów - konsultacje projektu uchwały

Gminna Rada Seniorów - konsultacje projektu uchwały
Konsultacjom poddaje się projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów.
Mają one na celu poznanie opinii mieszkańców w tej sprawie.
Propozycje zmian zapisu w projekcie uchwały można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza w terminie od dnia 31 stycznia 2017 r. do dnia 10 lutego 2017 r.
W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kozy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
****
Gminna Rada Seniorów w Kozach, działa by pełniąc funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w szczególności poprzez:

1) formułowanie opinii i wniosków w odniesieniu do tworzonego prawa miejscowego dotyczącego osób starszych;
2) inicjowanie i organizowanie działań na rzecz osób starszych;
3) monitorowanie potrzeb osób starszych;
4) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych;
5) informowanie społeczności Gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę i inne podmioty na rzecz środowiska seniorów;
6) wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.  

Rada może liczyć 6 członków (zwanych „radnymi seniorami”).
Kadencja Rady może trwać 4 lata licząc od dnia wyborów.
Kandydatem na Radnego seniora może być osoba będąca mieszkańcem Gminy, mająca czynne prawo wyborcze.
Członkowie Rady pełnią swojej funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, zwrotu kosztów podróży i wynagrodzeń.
Zgłoszeń kandydatów do Rady mogą dokonać podmioty i organizacje (o których mowa w art. 5c ust. 4 ustawy) oraz co najmniej 15 mieszkańców Gminy mających czynne prawo wyborcze.

dalsze szczegóły w ogłoszeniach BIP UG KOZY - kliknij link


W Urzędzie Gminy wnioski w sprawie projektu uchwały przyjmuje Krystyna Kućka (sekretariat) osobiście lub na adres e-mail: ug@kozy.pl

Uwagi i opinie na formularzu konsultacji bez podpisu i adresu (anonimowo) oraz zgłoszone po dniu 10 lutego 2017 r.( po godz. 14.00) nie będą rozpatrywane,


***************************************************

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
- wzór


Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji zgłaszających opinię/uwagę:

…………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe – adres:

…………………………………………………………………………………………………

Stan zapisu w projekcie uchwały (podać §, ust., pkt):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Propozycje zmian zapisu w projekcie uchwały:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

Kozy, dnia…………………………

 


                                                                                                                                                     Podpis

 

 **********************************************************************************************************************************************************************************

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.