Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Dofinansowanie do wymiany kotłów na 2020 rok

Piątek, 18 października 2019 aktualności / sprawy gospodarcze i inwestycje
Dofinansowanie do wymiany kotłów na 2020 rok
Informujemy mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji do wymiany kotłów, że nabór wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2020 będzie prowadzony w terminie od 21 do 31 października 2019r., w Urzędzie Gminy Kozy.

Wnioski, które przyjmowane będą wyłącznie w formie papierowej, można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej - kliknij Wniosek .pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie, pokój nr 2 (parter)

lub telefonicznie pod nr tel. 33 8298668.

Wzór wniosku oraz Regulamin zamieszczone są na stronie internetowej BIP- kliknij
*****


Informacje dotyczące dofinansowania

(modernizacja –  inwestycja, polegająca na wymianie starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła)Urząd Gminy Kozy rozpoczyna realizację założeń przyjętych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy  dotyczących wymiany starych źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych, położonych w naszej Gminie.

O udzielenie bezzwrotnej dotacji na wymianę źródła ogrzewania budynku mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania.
Realizacja Programu zaplanowana jest na lata 2018 – 2020.
W każdym kolejnym roku będzie ogłaszany nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z modernizacją starych źródeł ciepła.Corocznie planuje się udzielenie dotacji na wymianę 120 kotłów.
W 2018 roku dofinansowanie zostanie udzielone na wymianę: 50 starych kotłów węglowych na nowe kotły węglowe 5 klasy emisji; 50 starych kotłów węglowych na nowe kotły gazowe z zamkniętą komora spalania lub kondensacyjne; 20 kotłów gazowych starszych niż 10 lat na nowe kotły gazowe z zamkniętą komora spalania lub kondensacyjne.

Warunki uzyskania dotacji do modernizacji*


1.    Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez osobę fizyczną, będącą właścicielem budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy Kozy wniosku o włączenie do Programu na rok 2018 do Urzędu Gminy Kozy.

2.    Inwestor składając wniosek składa oświadczenie, że:

1)     jest właścicielem budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy, na potwierdzenie czego przedstawia dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie modernizacja i że przedłożone dokumenty są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym;

2)      posiada funkcjonujące źródło ciepła przeznaczone do likwidacji;

3)      nowe źródło ciepła będzie jedynym źródłem ciepła w budynku lub w wydzielonym w budynku lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania;

4)      nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy;

5)      budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed złożeniem wniosku.

3.    W przypadku współwłasności budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy, wniosek składają wszyscy współwłaściciele.

4.    Inwestor we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi modernizację oraz doboru nowego źródła ciepła  oraz zapewnia realizację wymiany źródła ciepła, zgodnie z przepisami prawa.

5.    Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest:

1)    likwidacja wszystkich starych źródeł ciepła służących ogrzewaniu, opalanych paliwem stałym lub gazowym oraz brak innego źródła ogrzewania, za wyjątkiem:

a)    gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, a spalanie w nich paliw zostanie uniemożliwione;

b)    gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, a spalanie w nich paliw zostanie uniemożliwione;

c)    użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem, bez płaszcza wodnego lub nadmuchu powietrza

2)    przedłożenie dokumentów potwierdzających likwidację starego źródeł ciepła (np. zezłomowanie).

6.    Dofinansowane zostaną jedynie inwestycje wykonane po dacie podpisania umowy z Gminą.

7.    Nie przyznaje się dotacji do nowego źródła ciepła dla budynków nowych i w budowie, w których nie zainstalowano jeszcze żadnego źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń.
 
Etapy realizacji zadania:


 I. ETAP
 Złożenie wniosku o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy w Kozach


 1.    Wniosek o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na 2018 rok można pobrać w Urzędzie Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, pokój nr 2 (lub elektronicznie tutaj - kliknij )

Kompletne wnioski, w formie papierowej, wraz z załącznikami będzie można składać w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 2, w terminie od 11 kwietnia do 20 kwietnia 2018 r., w godzinach pracy Urzędu.

 2.    Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich składania - decyduje kolejność złożenia wniosku (data i godzina wpływu do Urzędu), do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

3.    Wnioski mieszkańców, które wpłyną do Urzędu, a ze względu na wyczerpanie się środków finansowych w danym roku kalendarzowym nie zostaną zakwalifikowane do Programu umieszczone zostaną na liście rezerwowej do wykonania na dany rok kalendarzowy.

4.    Wnioski, które nie zostaną zrealizowane, z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w danym roku kalendarzowym pozostają bez rozpatrzenia. W takim przypadku mieszkańcy ponownie, w kolejnych latach mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach kolejnych naborów wniosków.

5.    Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie określającym zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (Regulamin dostępny poniżej).

6.    Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Kozy.

7.    Aby poprawnie wypełnić wniosek należy dysponować informacjami w zakresie:

a)      daty oddania budynku do użytkowania, numeru działki, powierzchni ogrzewanej w budynku;

b)      rodzaju stosowanego opału, roku produkcji kotła, mocy kotła, ilości zużywanego paliwa w sezonie grzewczym, sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej;

c)      posiadać wstępną kalkulację kosztów realizacji modernizacji.

 
8.        Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający własność nieruchomości (akt notarialny lub aktualny odpis
z księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej umożliwiający wykonanie wydruku z systemu teleinformatycznego EKW lub aktualny wypis z rejestru gruntów lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia);

b) wstępną opinię kominiarską potwierdzającą możliwość zainstalowania wybranego przez mieszkańca nowego źródła ciepła w budynku lub w wydzielonym lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania;

c) w przypadku, gdy wniosek dotyczyć będzie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub inna działalność, udzielenie dotacji będzie stanowiło pomoc de minimis, do wniosku należy dołączyć:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

9.        Wnioski niekompletne, w przypadku bezskutecznego wezwania do ich uzupełnienia w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania Urząd Gminy Kozy pozostawi bez rozpatrzenia.

10.    Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Kozy o dofinansowanie i przyznanie dotacji.

Etap II
Podpisanie  umowy z Gminą


1.    Po złożeniu wniosku Inwestor podpisuje umowę dotacji z Gminą.

2.    Inwestor jest zobowiązany umożliwić osobom upoważnionym ze strony Urzędu wstęp do budynku lub do wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed wyminą źródła ogrzewania w celu przeprowadzenia oględzin kotłowni.

3.    Inwestor jest zobowiązany do:

1)       uzyskania w odpowiednich organach wymaganych prawem dokumentów i uzgodnień związanych z modernizacją;

2)      uzyskania wstępnej opinii kominiarskiej potwierdzającej możliwość zainstalowania wybranego przez Inwestora nowego źródła ciepła w budynku lub w wydzielonym lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy;

3)      przygotowania kotłowni do modernizacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Kwoty dotacji udzielanej Inwestorowi do modernizacji

 1.    Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie, na podstawie faktycznie poniesionych przez Inwestora kosztów, które wchodzą w zakres kosztów kwalifikowanych.

2.    Przyjmuje się, że wysokość dotacji dla  Inwestora w 2018 r. wynosić będzie:

1)        60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000 zł, w przypadku wymiany starego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy;

2)        80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 000 zł, w przypadku wymiany starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy;

3)        60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000 zł, w przypadku wymiany kotła gazowego, starszego niż 10 lat na nowy kocioł gazowy.

Kosztem kwalifikowanym jest wartość nakładów finansowych objęta dofinansowaniem, poniesionych przez Inwestora, na podstawie których ustalana jest wysokość dotacji, tj.

1)        demontaż istniejącego źródła ciepła,

2)        zakup i montaż nowego źródła ciepła, wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym.

 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych oraz kosztów niekwalifikowanych (m.in. kosztów związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń, opinii kominiarskich, kosztów przebudowy kotłowni, wykonania przyłącza gazu).

 
3.    Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:

 
1)      kocioł opalany węglem, z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5-2012;

2)      kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny.

 

W/w kotły muszą posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny. Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności winno być potwierdzone certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA. Zainstalowany kocioł został dopuszczony do obrotu handlowego.

 
Etap III
Rozliczenie dotacji
Termin zakończenia i rozliczenia modernizacji

Warunkiem uzyskania dotacji przez Inwestora jest dokonanie w Urzędzie Gminy Kozy zgłoszenia zakończenia modernizacji, w terminie podanym w umowie zawartej z Gminą.

1.    Po zakończeniu modernizacji, Inwestor dostarcza niezbędne dokumenty:

1)   oryginały faktur lub rachunków z określonymi kosztami kwalifikowanymi, wystawione przez Wykonawcę zadania – w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztów kwalifikowanych na fakturze VAT lub rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących z skład całościowej kwoty ujętej na fakturze VAT, bądź rachunku, potwierdzone przez Wykonawcę;

2)   potwierdzenie zapłaty całości kosztów kwalifikowanych wymienionych na fakturze;

3)   protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inwestora i Wykonawcę wraz
z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

4)   w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin, kopię opinii kominiarza potwierdzającą prawidłowość podłączenia nowego źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni;

5)   oryginał dokumentu potwierdzającego fizyczną likwidację starego źródła ciepła;

6)   kserokopie innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla określonej modernizacji oraz oryginały do wglądu;

7)   kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań wykonanych przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

2.    Wypłata środków nastąpi w terminie określonym w umowie zawartej z Gminą, po:

1)   dostarczeniu przez Inwestora kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1;

2)   przeprowadzeniu oględzin zrealizowanej Inwestycji i potwierdzeniu protokołem zgodności realizacji modernizacji przez upoważnionego pracownika Urzędu;

3)   zweryfikowaniu poszczególnych kosztów kwalifikowanych.

3.    Po wykonaniu rozliczenia modernizacji dotacja zostanie wypłacona na konto Inwestora w jednej transzy.

4.    Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest deklaracja, że nowe urządzenie będzie eksploatowane przez okres 5 lat po wykonaniu inwestycji oraz wyrażenie zgody na wstęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu (pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Gminy Kozy) przez ten czas.

UWAGA!

Mieszkańcy, którzy otrzymają z Gminy Kozy dotację do wymiany kotłów nie muszą wykazywać tych przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym i tym samym płacić z tego tytułu podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego.

opr. K.Reczko

***
dokumenty:

Zarządzenie Nr 118/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 października 2019 r. w sprawie Powołania Komisji do oceny wniosków o włączenie do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2020 oraz trybu i terminu składania wniosków

Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy - kliknij

Wniosek o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2020(pdf) - kliknij

    
****
 *modernizacja – w tym wypadku to inwestycja, polegająca na wymianie starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła