Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów

Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów
W dniach 23 do 27 lipca br. odbędzie się dodatkowy nabór wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2018. Wnioski  będzie można składać w powyższym terminie, wyłącznie w formie papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach jego pracy.


***

Dodatkowy termin naboru jest wynikiem rezygnacji kilku wnioskodawców z udziału w Programie w roku 2018.
Do Programu po dodatkowym naborze, zostanie zakwalifikowanych do 10 wniosków.
O kolejności zakwalifikowania się do Programu decydować będzie kolejność złożonych wniosków.
 
 

Wnioski na wymianę starych kotłów węglowych na nowe kotły węglowe 5 klasy emisji lub  starych kotłów węglowych na nowe kotły gazowe z zamkniętą komora spalania lub kondensacyjne, będzie można składać w dniach 23-27 lipca br., wyłącznie w formie papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach jego pracy.

Uwaga!

Ostateczny termin zakończenia realizacji modernizacji – 15 września 2018 r.


Wzór wniosku oraz Regulamin zamieszczone są na stronie:  http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=5184480&ident=19917


WNIOSEK -
Załącznik nr 1 do Regulaminu

 
WNIOSEK o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-20201. Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………… .

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….. .

3. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………….. .

4. Adres nieruchomości, na której będzie przeprowadzana modernizacja


………………………………………………………....................................,

nr działki: ………………………… .


5. Telefon kontaktowy: ………………………….., e-mail: ……………………………….. .


6. Data oddania budynku do użytkowania: …………………….., powierzchnia ogrzewana budynku/lub
wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania*, położonych na terenie Gminy ………………………………  m².


7. Rodzaj istniejącego źródła ciepła (podać rodzaj kotła, rodzaj opału): ………………………................................

rok produkcji: ……………r., moc kotła: …………kW, ilość zużywanego opału (w sezonie grzewczym):

………………………….., źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody:

TAK/NIE* , jeżeli NIE, podać sposób podgrzewania wody: energia elektryczna/gaz*/ inne ………………………. .

8. Rodzaj planowanego nowego źródła ciepła: …………………………………….…(podać rodzaj kotła), planowany termin realizacji modernizacji: …………………….., przewidywany koszt realizacji modernizacji ………………………. zł.

9. Tytuł prawny do budynku/wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, posiadającego niezależne źródło ogrzewania*, położonych na terenie Gminy: własność/współwłasność* .  

10. Oświadczam, że: 1) prowadzę/nie prowadzę* działalność gospodarczą*, prowadzę działalność w rolnictwie*, prowadzę działalność w rybołówstwie*.

2) procentowy udział wydzielonej powierzchni w budynku/w wydzielonym w budynku lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania*, położonych na terenie Gminy, przeznaczonej do prowadzenia działalności, w stosunku do powierzchni, o której mowa w pkt. 6 wynosi ………%**    

11. Do wniosku dołączam**:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymałem w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311  ze zm.) oraz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810);

3) dokument potwierdzający własność nieruchomości (akt notarialny lub aktualny odpis z księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej umożliwiający wykonanie wydruku z systemu teleinformatycznego EKW lub aktualny wypis z rejestru gruntów lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia); 4) wstępną opinię kominiarską potwierdzającą możliwość zainstalowania wybranego przez Inwestora nowego źródła ciepła w budynku lub w wydzielonym lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy.  

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy i przyjmuję warunki w nim określone.

2. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy.

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w budynku/w wydzielonym w budynku lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania*, położonych na terenie Gminy, w którym wykonywane będą działania objęte Programem, przed modernizacją i do 5 lat od rozliczenia Gminy z Funduszem ze środków, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, przez upoważnionych pracowników Gminy oraz zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt, zgodnie ze wstępną opinią kominiarską.

4. Budynek/wydzielony w budynku lokal mieszkalny, posiadający niezależne źródło ogrzewania*, położone na terenie Gminy posiada zainstalowane, funkcjonujące stare źródło ciepła przeznaczone do likwidacji.

5. Nowe źródło ciepła będzie jedynym źródłem ogrzewania w budynku/w wydzielonym w budynku lokalu mieszkalnym, posiadającym niezależne źródło ogrzewania*, położonych  na terenie Gminy.

6. Jestem właścicielem w/w nieruchomości. Ponadto oświadczam, że wyżej opisany stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie do chwili obecnej.

7. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, na której realizowana będzie modernizacja objęta dotacją, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Gminę. * niepotrzebne skreślić **dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą, działalność w rolnictwie lub w rybołówstwie  

         
…………………………………… podpis Inwestora


Tagi: kotły