Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Dlaczego wzrośnie opłata za śmieci?

Poniedziałek, 23 lutego 2015 aktualności / sprawy porządku w gminie
Minęło półtora roku obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która narzuciła gminom obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kilka razy w miesiącu podjeżdża do nas śmieciarka i odbiera z posesji każdą ilość śmieci „wyprodukowanych” w naszych domach.

Cały strumień odpadów jest zagospodarowywany w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, zgodnie z porozumieniami międzygminnymi zawartymi pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Bielsko-Biała.
Od początku wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami tj. od 1.07.2013 r., odebraliśmy od właścicieli nieruchomości aż 5845  ton odpadów.

Początkiem stycznia tego roku dokonano analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.
Porównanie planowanych na 2015 rok wydatków i dochodów z tytułu opłat za śmieci wykazało, że obecnie obowiązujące stawki opłaty nie są wystarczające, aby pokryć wszystkie wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów.

Jak przedstawia się gospodarka odpadami w naszej gminie od lipca 2013 r.

Rok 2013
 
W II półroczu 2013 r. odebrano łącznie 1692 tony odpadów.

Z opłat wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli firm prowadzących działalność w Kozach w 2013 r. powstała nadwyżka w wysokości 203 826,75 zł. Dlatego,  początkiem 2014 r. Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o obniżeniu od 1 kwietnia 2014 r. opłat za śmieci dla gospodarstw domowych większych niż 4 osobowe.

Rok 2014 
W 2014 r. odebrano łącznie z terenu naszej gminy 4153 tony odpadów.

 Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu Gminy Kozy wpłynęło 1.429 156,44 zł, w tym zaległości za 2013 r., natomiast wydatki  poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu wyniosły 1.506 546,26 zł  i zawierały:

1)     koszt zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej w wysokości 613 961,50 zł;

2)     koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych wykonywany przez Firmę SITA S.A. ZOM w wysokości 773 426,02 zł,

3)     koszt obsługi administracyjnej systemu, w tym koszt wydruku deklaracji, ulotek, zawiadomień, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń i wynagrodzeń 2 pracowników ( 1 i ¾ etatu) w wysokości 119 158,74 zł.

      Nadwyżka z 2013 r. pozwoliła pokryć deficyt wynikający z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami w 2014 r.

      
Rok 2015
 
W budżecie Gminy Kozy na rok 2015 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami  w wysokości 1. 560,000,00 zł,
w tym:

1)     koszt zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej w wysokości: 713 797,60 zł;

2)     koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych wykonywany przez Firmę SANIT-TRANS Sp. z o.o. w wysokości: 707 702,40 zł, ( w tym koszt wywozu śmieci za grudzień 2014 r. w wys. 67 489,20 zł, który został zapłacony w styczniu br.);

3)     koszt obsługi administracyjnej systemu, w tym koszt wydruku deklaracji, ulotek, zawiadomień, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń
i wynagrodzeń 2 pracowników ( 1 i ¾ etatu) w wysokości 113 500,00 zł,

4)     koszt wykonania projektu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) w wysokości 25 000,00 zł.

Konieczność budowy stacjonarnego PSZOK-a wynika z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do PSZOK-a będzie można na bieżąco oddawać m.in.: sprzet RTV, AGD, odpady budowlane, odpady zielone, surowce, baterie, opony.

W tym roku planuje się wykonanie projektu budowlanego i rozbiórkę istniejących zabudowań.
Gmina będzie się starała o dofinansowanie  budowy PSZOK-a z dostępnych funduszy zewnętrznych.
 
Na planowany w 2015 r. wzrost kosztów zagospodarowania odpadów (pkt.1powyżej), składa się zwiększona 6-krotnie przez ZGO w Bielsku-Białej cena odbioru popiołu oraz wzrastająca ilość oddawanych przez mieszkańców odpadów, którą należało uwzględnić.

W 2014 r. znacząco wzrosła ilość oddanych odpadów mokrych i budowlanych.

Przy pozostawieniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie,  przy założeniu 95% ich ściągalności, planowane w 2015 r.  dochody  z tego tytułu  wyniosłyby 1.355 078,70 zł,  przy planowanych wydatkach w wysokości 1 560 000,00 zł.

Wymogiem ustawowym jest samofinansowanie się systemu.
Oznacza to, że dochody z tytułu opłaty za śmieci  powinny pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie.
W związku z powyższym Wójt Gminy Kozy przedłożył Radzie Gminy projekt uchwały zmieniającej dotychczasowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lipca br., a rada uchwałę podjęła.

Od dnia 1 lipca 2015 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wzrośnie o 2 zł od osoby


i będzie wynosiła odpowiednio:
    11 zł miesięcznie od osoby - dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-4 osób,
       9 zł miesięcznie od osoby - dla nieruchomości zamieszkałych przez 5-7 osób,
     8 zł miesięcznie od osoby - dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 i więcej osób
19 zł od osoby na miesiąc  opłata wyniesie jeżeli odpady nie będą segregowane

 
Dochody za gospodarowanie odpadami w 2015 r., uwzględniające podwyżkę opłaty od 1 lipca br. powinny wynieść 1 486 007,70 zł, (przy założeniu 95% ich ściągalności), a w 2016 r. 1 616 936,67 zł.
Ewentualna nadwyżka, która może powstać w 2016 r. zostanie przeznaczona na budowę PSZOK-a.
Zgodnie z art. 6r ust. 1aa  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z gospodarką odpadami.

 

           
NIE  TRZEBA SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI W URZĘDZIE GMINY
 

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo zawiadomienia o wymiarze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 r.  wraz z informacją o tym, że  wprowadzona od dnia 1 lutego br. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozwala na dokonanie zmiany stawki „ z urzędu”. Oznacza to, że naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dokona urząd.

Wysokość opłaty będzie naliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby osób podanych w złożonej deklaracji.

uchwała w tej sprawie - kliknij

artykuł ukazał się w "Koziańskich Wiadomościach" nr 2/2015 str 5

Sprostowanie:

w wydaniu gazetowym nastąpił błąd w tym artykule:

powinno być: 8 zł miesięcznie od osoby - dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 i więcej osób
było: 8 zł miesięcznie od osoby - dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 8 osób

za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.