Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Obrona cywilna

 Obrona cywilna

Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, normuje Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991. Na gruncie prawa krajowego problematykę obrony cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416)...

Zgodnie z jej zapisami „Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków". Osiąga to realizując w szczególności zadania w zakresie organizacji:

1. służby ostrzegawczej;
2. ewakuacji;
3. przygotowania schronów;
4. obsługi środków zaciemnienia;
5. ratownictwa;
6. służby medycznej, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
7. walki z pożarami;
8. wykrywania i oznaczanie stref niebezpiecznych;
9. odkażania i innych podobnych działań ochronnych;
10. dostarczania doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
11. doraźnej pomocy dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
12. doraźnego przywrócenia działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
13. doraźnego grzebania zmarłych;
14. pomocy w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
15. dodatkowych rodzajów działalności, niezbędnych dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, z kolei terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

Szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, zasady i tryb kierowania, koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)

Dokumentami związanymi z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej są:

- Plan obrony cywilnej Gminy Kozy,
- System wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Kozy..