Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Opis projektu

Tytuł projektu:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”  

Cel projektu:
Zasadniczym i nadrzędnym celem realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” jest: zwiększenie obecnej liczby ludności, korzystającej z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego możliwość bezpiecznego odprowadzania ogółu ścieków, powstających na terenie Gminy Kozy do właściwej, przewidzianej dla nich oczyszczalni, celem ich oczyszczenia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, umożliwiającej przyłączenie do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków komunalnych nowych użytkowników. Realizacja tego zadania umożliwi podwyższenie stopnia, w jakim skanalizowana jest obecnie Gmina Kozy, a tym samym wypełnienie krajowych zobowiązań akcesyjnych, w zakresie gospodarki ściekowej. Rezultatem zrealizowanego przez Gminę projektu będzie efektywna ochrona środowiska naturalnego Kóz (przede wszystkim gleby oraz wód – powierzchniowych i podziemnych) przed zanieczyszczeniami oraz zachowanie walorów przyrodniczych tego terenu.  

Zakres rzeczowy projektu:
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla dwóch zadań:  

ZADANIE NR 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, w rejonie Kolektora Czerwonka – od granicy Gminy do torów PKP oraz w rejonie ulicy Dolnej.
Zadanie to obejmuje budowę kolektorów kanalizacyjnych, do których podłączone zostaną budynki, zlokalizowane przy ulicach: Dolnej, Rzecznej, Wieżowej, Polnej, Sójki, Sowy, Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, Czystej, Świerkowej, Orzechowej, Modrzewiowej, Klonowej, Dębowej oraz wzdłuż ul. Kęckiej i wzdłuż potoku Czerwonka, 

ZADANIE NR 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, rejon: Krzemionki, Kozy Małe, Stary Dwór oraz Wróblowice.
Zadanie to obejmuje budowę kolektorów kanalizacyjnych, do których podłączone zostaną budynki, zlokalizowane przy ulicach: Krzemowej, Sadowej, Mostowej, Krańcowej, Złotej, Złocistej, Srebrnej, Południowej, Agawy, Wypoczynkowej, Stromej, Pięknej, Chmielowej, część Wierzbowej, Wapiennej, Agrestowej, Sasanek, część Sikorek, Bocznej, Spacerowej, Marzeń, Rolnej, Ptasiej, św. Walentego, Winorośli, część Karpackiej, Brzeziny oraz w rejonie ul. Bielskiej. 

Wskaźniki realizacji projektu:
·        
  • długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 32,31 km     
  • wybudowanie  pompowni ścieków – 3 szt. 
  • podłączenie budynków - 800        
  • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 2924 osoby.   

Harmonogram realizacji projektu: ·        
  • Termin rozpoczęcia projektu (podpisanie umowy): 11 lipiec 2018 r. ·         
  • Termin zakończenia projektu: 2022 r. ·         
  • Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 2023 r.   

Źródła finansowania projektu:

Projekt dofinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  
     Umowa nr POIS.02.03.00-00-0119/17  podpisana w dniu 11 lipca 2018 r.  
     Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
     Beneficjent: Gmina Kozy  
     Koszt całkowity projektu: 48 950 687,75 zł   
     Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 24 862 414,44 zł